QQ登录

只需一步,快速开始

登录 立即注册

(分享)“书”SolidWorks 2012中文版从入门到精通——下载

  [复制链接]
查看: 51278|回复: 1523
雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-8 21:10:31
本帖最后由 雷瓦SW服务专员 于 2012-12-19 13:18 编辑
9 N( T& @- L. y1 J0 E  R+ R5 n0 `7 J+ }/ ^  }, m
下载链接' L' p' q% o0 V- c' O( `0 ^1 D- J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

3 W( w7 k6 A# ]2 h' M9 U* u; O, N9 C/ a2 M: C: j9 E# ^
目录
8 t2 j7 T: W1 x第1章 SOLIDWORKS 2012入门1 M; m! t% n( ~' d/ C# F
1.1 SolidWorks的设计思想
* b, f4 [5 F  p( a1.1.1 三维设计的3个基本概念
- Q4 t/ `& E5 I/ x1.1.2 设计过程$ Q6 t( {8 j7 i7 H
1.1.3 设计方法* Z- U8 ]" r- E5 V
1.2 SolidWorks 2012简介4 `( S7 o! R+ a
1.2.1 启动SolidWorks 20127 O/ `2 L- Z* n
1.2.2 新建文件
* N2 G3 T% Q6 A. B8 T& D: v1.2.3 SolidWorks用户界面! z3 h; H0 `. o7 h
1.3 文件管理3 ^, v0 Q9 k* {+ f: \! k
1.3.1 打开文件
* a1 e7 u5 P  c8 l' m6 P; S1.3.2 保存文件
# I% t$ B" f" @1.3.3 退出SolidWorks 2012
9 Z) H0 }# n. @' I/ B* y2 O1.4 SolidWorks工作环境设置
0 f; J9 Z+ ?+ Z$ p) Y1.4.1 设置工具栏* o' ^3 K% Z( a4 f8 r2 C
1.4.2 设置工具栏命令按钮
  p* X( N5 i  c' i' W8 a8 l1.4.3 设置快捷键% U" d7 h( e6 m
1.4.4 设置背景! j5 z& Q3 I4 ?" p8 G
1.4.5 设置实体颜色
3 j. M; N$ }1 ^1.4.6 设置单位
% g( [1 B/ v# s3 O0 ^+ p; [1.5 SolidWorks术语
* [6 L, p( A& a9 w* I, X6 r2 T. Q第2章 草图绘制基础+ u& V. G* F% S
2.1 草图绘制的基本知识
$ F% b2 W7 Q1 a, }/ U3 N5 \2.1.1 进入草图绘制$ n% O( F( W- u9 J% l- f$ D
2.1.2 退出草图绘制
# u: H  d) _8 |/ E2.1.3 草图绘制工具* {8 L& N; e2 Q5 S$ A4 H
2.1.4 绘图光标和锁点光标
3 V3 m7 P8 r" a' }8 ]# M( @2.2 草图绘制5 G6 \6 {% X: @
2.2.1 绘制点* G. c+ x; ?% X" }, e9 g. A
2.2.2 绘制直线与中心线
2 k) a! S& J& b4 A2.2.3 绘制圆# A; E" T, y7 _9 f
2.2.4 绘制圆弧
) y% Z$ [# l: s2 M& b0 H1 `  f2.2.5 绘制矩形+ m8 ]; N# H- y+ M, O5 e
2.2.6 绘制多边形
6 L& Y; i$ W' v$ X/ _3 k. ~; W2.2.7 绘制椭圆与部分椭圆
7 R- G- e& j+ k1 A* u" C2.2.8 绘制抛物线! }; x8 e1 Q* [9 ]4 W/ K
2.2.9 绘制样条曲线" c5 O  R! ^; W
2.2.10 绘制草图文字
' S9 K2 |# l# Y% H4 p7 V2.3 草图编辑
. ^1 u* }# I( W2.3.1 绘制圆角, x2 V) I1 a- v% l2 g7 Q
2.3.2 绘制倒角
( X0 E/ A2 h( m: A2.3.3 等距实体
8 ?* C2 C2 q& O. v( \4 p2.3.4 转换实体引用4 Y6 Y* l: \9 {4 u" [( {
2.3.5 草图剪裁- z9 s9 W8 v4 V
2.3.6 草图延伸
6 Z3 W- p" V  t! K2.3.7 分割草图
* N8 C- U2 i/ T2 O2 J& U7 D; C2.3.8 镜像草图
6 T, X5 x3 Y- k+ h( s" i2.3.9 线性草图阵列
2 Z+ W1 n; i" j& z2.3.10 圆周草图阵列
( m7 X% b" G3 z. x2.3.11 移动草图
  `2 ^7 \3 f2 j. B5 K2.3.12 复制草图$ e+ }# n' O% i" W4 b; ~% H
2.3.13 旋转草图
8 K' ?+ g$ P! ]% j! ]* ?- ~2.3.14 缩放草图
) e, Z2 j" n6 T6 s/ a. d( U, l# S. Y2.3.15 伸展草图
- `4 U* [  H4 k1 F+ _! e0 M2.4 尺寸标注
. D% M: f, y6 R9 H! Y2.4.1 度量单位+ s% T! F: h0 O5 _$ V) F
2.4.2 线性尺寸的标注
0 U4 e  g+ m: [4 |2.4.3 直径和半径尺寸的标注
; H' k/ Z7 h; z- W2 T: F2.4.4 角度尺寸的标注
& |$ r* L' a9 p) G3 R- Y0 V2.5 添加几何关系) J$ Z* R, J  k+ d. X  @9 `
2.5.1 添加几何关系$ O8 `0 T. b6 X
2.5.2 自动添加几何关系. h- A: k: [2 N3 `2 F' l' e
2.5.3 显示/删除几何关系& u" \$ K4 o: R- x  \# I
2.6 综合实例--拨叉草图, O  U* `+ ^. K9 j. @: y- O
第3章 基础特征建模% Y! ?7 S1 `, j/ U# a
3.1 特征建模基础1 Z9 R, @1 r  B
3.2 参考几何体! y2 j/ G% y' z; K6 {
3.2.1 基准面
" C4 [# Z: a  o1 S; e1 Q3.2.2 基准轴
; c" P; N8 D" I" g4 Q3.2.3 坐标系3 [  a, a) s) h% A# x9 [, j, x
3.3 拉伸特征
& r9 P2 }. S% _) m7 Q1 ]: H/ p; }8 g3.3.1 拉伸实体特征7 \  S4 {/ L& a" q% B$ P
3.3.2 实例--圆头平键$ R' B  V+ P& [' f, n5 c( v
3.3.3 拉伸切除特征
( b# A" Y( ?' d6 A3.3.4 实例--盒状体/ j. M2 ], w/ g' y! u
3.4 旋转特征2 v7 }" v, p5 R1 d
3.4.1 旋转凸台/基体
7 Y2 ]- c7 N: I) L2 ?9 d3.4.2 实例--乒乓球
4 l- H& f( p! C$ N+ q( t3.4.3 旋转切除4 f# t# J: K$ V, Q( t5 b# f
3.4.4 实例--酒杯$ c$ V: y, F$ Q3 h1 e/ T8 i
3.5 扫描特征6 w% m9 }- ?5 b2 u* r6 s( C' e
3.5.1 凸台/基体扫描) f0 q0 J. @, @1 p9 B
3.5.2 切除扫描
! M8 q: K! k2 s2 V! ~3.5.3 引导线扫描3 V7 D8 M0 M8 m. m$ U
3.5.4 实例--台灯支架
  u+ K; M  m) h! V3.6 放样特征- u8 m" N4 [% J$ \9 |7 L* P
3.6.1 设置基准面1 P+ ]  [, t5 c% x% k$ \" j
3.6.2 凸台放样
- M9 |' m5 \4 H; Y/ c9 U) t/ L7 g3.6.3 引导线放样) A7 q! b6 ^, Z  X  j
3.6.4 中心线放样& n- @$ R3 a8 A
3.6.5 用分割线放样1 X1 Q0 `5 R9 N% d& H
3.6.6 实例--电源插头% k- A! ~2 c% L, B
3.7 综合实例--摇臂: g% z( n- G& P# L3 h8 J  w
第4章 放置特征建模' H& v8 G) p3 K; G# z% l' }+ E
4.1 圆角特征
! W$ P2 l1 v7 q: r4.1.1 等半径圆角特征
% r2 |5 d& r' e* }  O; Z! ]8 t  q4.1.2 多半径圆角特征
) L/ Z9 q; \2 C; c' {/ Z4.1.3 圆形角圆角特征5 V4 w! R6 l- @% ~' x4 ~0 D
4.1.4 逆转圆角特征
# @$ B2 e0 f! D  E, M1 y) L2 q4.1.5 变半径圆角特征
0 R0 G8 D6 A4 t5 H/ ?/ f8 z4.1.6 实例--电机& o# h& r* N5 v+ P' r
4.2 倒角特征
: y( Q# R5 G* E, d7 X  E4.2.1 创建倒角特征
: [. S/ l. j% z( |4.2.2 实例--混合器& B7 v" I+ B$ i2 A* Q# x' G% n
4.3 圆顶特征6 I* s* `6 I  ?. [
4.3.1 创建圆顶特征0 I/ ~6 U: M( d1 e/ v3 ~
4.3.2 实例--螺丝刀! k! K  f2 Q8 S* {' u
4.4 拔模特征, i. T/ l' F, x
4.4.1 创建拔模特征* Q# \0 S! g/ T/ _
4.4.2 实例--球棒
  C  }. O$ o% l: n4.5 抽壳特征2 f3 U) R% {: `' q3 h5 `; m
4.5.1 创建抽壳特征
3 l: f# c6 }# K, w3 ]4.5.2 实例--移动轮支架
! v/ m; A3 ~# M/ n( r; Z4.6 孔特征
% H! }4 b) k: j. E. O! V4.6.1 创建简单直孔( t8 \- k, `3 i9 w9 Q
4.6.2 创建异型孔
0 c7 F8 c/ }! l4.6.3 实例--锁紧件
3 ?9 f/ @6 A: Y( |! ?4.7 筋特征7 `, D) d  n# ~0 Y' j- n- z: x
4.7.1 创建筋特征/ X! W# j& P. r* `0 ]
4.7.2 实例--轴承座
1 s0 R, |4 m0 O4.8 自由形特征5 F$ e) ?: L: W% [
4.9 比例缩放
$ _6 e* n6 F4 a+ x2 @4.10 综合实例--支撑架/ ]( R6 T9 a8 _# X  _& E
第5章 特征编辑- N- o; a# W4 {: B$ A
5.1 阵列特征: u0 G' A7 ]% V1 _! @5 r8 @
5.1.1 线性阵列
+ Q$ A. }  ~, i: k3 x5 s( a5.1.2 圆周阵列3 d$ D, y( Y& J" B9 n. Y
5.1.3 草图阵列/ F% n) t) A% `- }, w
5.1.4 曲线驱动阵列3 ~. S" Q9 U( b9 K5 u# B: v8 d, }
5.1.5 表格驱动阵列
/ `1 _6 c3 F- F1 E- u1 w4 e5.1.6 实例--电容
% M! u3 J0 W/ Q& w5.2 镜像特征
4 t# J2 {7 f; J/ }5.2.1 创建镜像特征, N0 T6 l) z. Y, B
5.2.2 实例--台灯灯泡
+ u. s* ?- F3 x' U4 C5.3 特征的复制与删除" B3 S/ X7 @% D3 k. R7 f# s0 x
5.4 参数化设计  w( P7 ~  I4 t
5.4.1 方程式驱动尺寸, X, w8 I) n$ v0 O
5.4.2 系列零件设计  o3 {" {& j3 J4 W, m- J
5.5 综合实例--螺母紧固件系列- `0 t1 P9 x: U2 J4 ]8 b
第6章 特征管理
$ O7 b8 k) M  M3 i2 j5 w# B; W- @6.1 库特征- m: s1 b6 u0 j  w! q
6.1.1 库特征的创建与编辑
5 `* T  u. g' U6 U$ k6.1.2 将库特征添加到零件中2 Q# c8 q! }8 _, Z4 `
6.2 查询/ d  i/ i  y( A5 G: W/ Y( n
6.2.1 测量
& M7 E6 D+ N3 x: d" v6.2.2 质量特性0 m0 M: P, b0 G. W! m/ S# ?
6.2.3 截面属性+ t8 E- c, x+ r: L6 D0 ]& L6 z
6.3 零件的特征管理
0 ^0 J1 l3 n. r, K6.3.1 退回与插入特征* K# \( E! x" {5 q# d' W
6.3.2 压缩与解除压缩特征
/ W" i& E/ X2 U6.3.3 Instant3D
7 G# ^) K, k8 K3 i- D6.4 零件的外观
" R! n& z5 {& J3 b6.4.1 设置零件的颜色  q$ a& J; h! G+ a9 [8 x& I
6.4.2 设置零件的透明度
* M) D/ d. U: h6.4.3 实例--木质音箱
6 Z/ S& n$ P+ z* r1 q. a8 }/ x6 }6.5 综合实例--斜齿圆柱齿轮- }# N, I, D" Z2 Y. c5 P& C# u: D4 n
第7章 曲线创建
& r' k1 ^. Y: F& g; i7.1 三维草图( j' i% O2 \% D2 e
7.1.1 绘制三维草图
) {% k% L& f" f* m7.1.2 实例--办公椅8 W1 `0 X/ ?& m. m
7.2 创建曲线; ~5 U( L! S  M$ ]
7.2.1 投影曲线
7 R: e/ m( {4 j7.2.2 组合曲线; o6 x. B+ G# J6 q: x
7.2.3 螺旋线和涡状线! H" v% }* n. g+ k: z
7.2.4 实例--弹簧1 a3 v# @: p2 T) S7 D8 \
7.2.5 分割线" u. r$ Q9 K' D  a) S' P- @- c
7.2.6 实例--茶杯' ?& l8 l9 k  V* Q- o- d/ s+ f
7.2.7 通过参考点的曲线
0 R  f. Q8 R6 v4 z8 P8 E' X6 c% W7.2.8 通过xyz点的曲线* y# E, y7 ^0 i! h9 n; x/ C8 ^) Q
7.3 综合实例--螺钉
! W% g4 r2 c1 o& S第8章 曲面创建
) A0 M1 ^: m0 l& v8.1 创建曲面
* A* K4 C, }& p8 e8.1.1 拉伸曲面' h+ O; ?8 E# `! L  X8 @
8.1.2 旋转曲面: R' h8 N, |/ }- c5 O  Q6 T
8.1.3 扫描曲面
; k' A. W; s8 B: x4 f" S8.1.4 放样曲面
% [( @; ?$ Q5 F5 V$ Q: v8.1.5 等距曲面
6 k5 w  x8 n& M0 B6 P4 S' p( a8.1.6 延展曲面' E* L8 O0 o& n7 K: \5 W
8.1.7 缝合曲面
( I2 m0 z7 x1 E8.1.8 实例--花盆
2 X1 t' c  |% `5 g1 C6 ~) i8.2 编辑曲面& Y0 j- H  R' G2 k+ z
8.2.1 延伸曲面
+ d; `' X! x8 ^$ O  k7 p8.2.2 剪裁曲面9 P+ _7 F' O: c
8.2.3 填充曲面7 ^5 ]$ p; g" C$ _
8.2.4 中面
$ P& V, ?; Q0 S8.2.5 替换面! Q) D. L3 g& d1 q! R; g4 `/ u
8.2.6 删除面) W' v$ B% |1 z6 {* q+ R8 F
8.2.7 移动/复制/旋转曲面
) n4 {$ O# J; R; ]3 I4 X8.3 综合实例--茶壶模型1 ~: ]2 L2 M, w. T
8.3.1 绘制壶身  Q( s" N4 c) P( p7 y
8.3.2 绘制壶盖& D5 x2 y1 T4 E( X' `
第9章 钣金设计
, ~  ]4 \. w0 d8 E, z9.1 概述7 T& {+ a! j+ L9 V
9.2 钣金特征工具与钣金菜单( o2 K+ J- r% h8 ^
9.2.1 启用钣金特征工具栏
2 l, X5 Y1 S: F- q8 ?6 K% a9.2.2 钣金菜单
% O7 c8 f6 ]- L+ B, F9 X9.3 转换钣金特征
: U- z5 C0 m/ V6 I9.3.1 使用基体-法兰特征  w* A2 e/ y9 \( d* p
9.3.2 用零件转换为钣金的特征- p! N7 h0 s  `! d! ?
9.4 钣金特征
0 P! e6 Q% V. }& X4 K9.4.1 法兰特征' D, S( ~6 x4 C! \9 w7 H2 V
9.4.2 边线法兰7 }, {( s# B2 S
9.4.3 斜接法兰  [2 O, Z' b" C: n. ^
9.4.4 褶边特征
( i" c9 }+ Y( u  S7 J9.4.5 绘制的折弯特征
! v4 E2 ]% ~5 }8 `. d! j5 V9.4.6 闭合角特征8 M) r9 ~" g' I; y& R
9.4.7 转折特征
/ q9 D- \7 c# W2 k# e7 Y9 B9.4.8 放样折弯特征
( w7 @$ ^2 [& s8 r9 o' P% v+ a9.4.9 切口特征
& l# Q6 h0 y$ G! q) \9.4.10 展开钣金折弯
& M6 M  V; ^% T$ G* S9.4.11 断开边角/边角剪裁特征
, t. u& j! A* l2 F1 d( n! K9.4.12 通风口
: S2 q* n3 Y" I& [9.4.13 实例--板卡固定座1 L/ j1 k  b1 q# r; X& Q
9.5 钣金成型
, k; U( P8 F3 G) H& _9.5.1 使用成型工具) A* I3 l/ v8 h2 N
9.5.2 修改成型工具2 m: p2 _/ P" M+ k. o
9.5.3 创建新成型工具* R3 d% K: Z5 n
9.6 综合实例--裤形三通管# o4 P( [+ V& i* b* o4 g, B2 f+ a
第10章 装配体设计
0 M& Q; z1 f/ A$ u" {10.1 装配体基本操作( I! N1 H. o$ ~. }# K3 p
10.1.1 创建装配体文件
0 j, q7 X" D2 _9 y2 r! j; J5 t0 [10.1.2 插入装配零件8 _, ?$ R  Z( r! y' i6 n$ w
10.1.3 删除装配零件, F" X2 i0 p, C3 S# P- S
10.2 定位零部件9 t: P8 D( p( c+ a5 ]8 }8 @7 M( M
10.2.1 固定零部件
& |4 O2 H1 `8 H10.2.2 移动零部件
4 [# {& Z/ j! s+ m9 W10.2.3 旋转零部件" g+ H. C9 ~: z: |
10.2.4 添加配合关系
) q/ Q4 M( \  H; r10.2.5 删除配合关系
3 r9 @* y9 N" b8 _10.2.6 修改配合关系, t, P( w+ J1 I
10.2.7 SmartMates配合方式, O$ g1 Z$ s& X
10.2.8 实例--绘制茶壶装配体
7 \9 l7 q9 \" |- m7 f5 v! S/ U10.3 零件的复制、阵列与镜像5 W  Y! ~5 n: _
10.3.1 零件的复制
! M9 A: x0 `$ d  B10.3.2 零件的阵列
3 i* m  v2 V! Z  @/ ]; F( E, h10.3.3 零件的镜像5 |$ W; D$ Z6 p% f: V$ j! l9 F
10.4 装配体检查, ^5 P4 D9 y7 t4 Z/ O; L$ ^
10.4.1 碰撞测试
) u( U3 y( |7 j: j5 f10.4.2 动态间隙" `- S) S1 C0 E
10.4.3 体积干涉检查
* g: P9 R+ |. ^9 Z% M7 \* y10.4.4 装配体统计8 a+ b6 C! e% x( s' Q+ @
10.5 爆炸视图. _$ q! Y$ l1 u* X/ d! D
10.5.1 生成爆炸视图
9 E5 G3 }2 q5 q2 p10.5.2 编辑爆炸视图3 I* X+ M' ?' b% U
10.6 装配体的简化
6 o6 y1 D, B* R2 a3 |10.6.1 零部件显示状态的切换
0 J$ `& p: C+ t: U! P10.6.2 零部件压缩状态的切换
6 n5 V: V/ Y) e/ \+ u7 x10.7 综合实例--轴承( ^  c4 F% j! g; b
10.7.1 轴承外圈
, m8 Q5 D9 s+ h/ {# w3 E: L: z10.7.2 轴承内圈: J# E8 _: F* ^( ]: P* b+ e/ Z
10.7.3 滚动体
0 D% t( A; }$ }8 z& }10.7.4 子装配体8 V$ _& _& _' _/ y
10.7.5 保持架
8 @1 b3 k! i* q/ n! {) k10.7.6 装配零件
; N3 j% n6 Y4 [% G; E5 V8 t第11章 动画制作2 n7 N/ y  r1 ^0 \$ Y: K
11.1 运动算例* a: g4 z& I3 j4 }- a1 \& o/ E
11.1.1 新建运动算例$ H: d; n) u) u9 E- b: X' q: s
11.1.2 运动算例MotionManager简介8 C$ N" v& f2 \& b* T4 y
11.2 动画向导5 N$ {: b# y* X7 Z
11.2.1 旋转. i# |8 h9 P* E
11.2.2 爆炸/解除爆炸
0 D  h3 z$ F/ a2 J11.2.3 实例--轴承装配体分解结合动画8 z1 Y1 N' v$ O; z+ K2 O
11.3 动画
; D0 D+ {2 R. |7 Z0 q11.3.1 基于关键帧动画
8 R. X* d2 g: G) n11.3.2 实例--创建茶壶的动画: b9 x" D% O  |
11.3.3 基于马达的动画
% W) h% [. z2 F" g$ S11.3.4 实例--轴承装配体基于马达的动画3 l( p. h1 B8 d. |7 A
11.3.5 基于相机橇的动画; w; W) v% z* e+ ?0 f
11.3.6 实例--轴承装配体基于相机的动画
$ ~5 `$ N# m# S  O7 {11.4 基本运动$ ]4 h& Y# S# p3 U: R! T
11.4.1 弹簧" V( s7 T/ ?8 o1 |7 X
11.4.2 引力
' v8 V, r" \& w0 y! k% _11.5 保存动画
0 ^. I2 v# n. H) E: h# q9 U' {11.6 综合实例--变速箱机构运动模拟
  i$ D9 X6 z# l: y9 V, U第12章 工程图的绘制$ ?) p$ G  [4 C8 X1 M' Z
12.1 工程图的绘制方法
+ j* T6 j7 J5 @12.2 定义图纸格式' u& X* V+ H4 G# m
12.3 标准三视图的绘制# ]* J9 j  e3 H" ~
12.4 模型视图的绘制
3 o) t  W* i! _+ q12.5 派生视图的绘制( U( S2 o4 B. s
12.5.1 剖面视图6 f2 Z' Z$ U5 S+ w
12.5.2 旋转剖视图; j0 d+ q% K* m) m. X
12.5.3 投影视图- g4 H0 [! h  x8 Y" {: w0 Q
12.5.4 辅助视图' Y2 F7 Z; M- N) N: E
12.5.5 局部视图
0 M8 `& i7 t. }! q12.5.6 断裂视图
0 j3 B- n& s- l& b. k! C12.6 操纵视图
9 c9 |& ^) ^8 |4 ^12.6.1 移动和旋转视图
9 q' j/ n% U; x0 X3 s/ t. n9 B1 w12.6.2 显示和隐藏
* \: d4 Z2 U' y5 `/ l12.6.3 更改零部件的线型2 k8 F- a  ^8 Z/ u+ A0 j0 l
12.6.4 图层! E/ R! {* _* I
12.7 注解的标注! @( R' J0 e: ?
12.7.1 注释
7 }  g" e& C# p12.7.2 表面粗糙度* M) t. a: Y) r4 D' h# k* z
12.7.3 形位公差/ y0 g* c. p" x0 M- S& D/ v. F
12.7.4 基准特征符号7 c8 n: j5 V( [2 A2 u& q) h1 O% |
12.8 分离工程图- ^; s* N: a; U7 {) y  B
12.9 打印工程图% Y8 Y: f, M. f2 B% o* u: _% a& G9 K
12.10 综合实例--轴瓦工程图
. w! Z: K4 z# E8 Z) A% R! ~第13章 齿轮泵设计综合实例* L! L5 `$ ~* m$ k9 h2 E
13.1 螺钉( V4 `0 r% O$ E; ~
13.1.1 创建圆柱形基体8 A0 e+ B( b2 B# E
13.1.2 切除生成孔特征9 \% y# J& H4 `* x6 r9 g$ P
13.1.3 创建切除圆锥面
- k5 n  A$ n9 y7 c/ c# }2 P5 h13.1.4 创建内六角孔+ d7 W; V/ O+ E; W0 P- J% a  w
13.1.5 创建螺柱部分, Y8 n* C% T( O
13.1.6 生成螺纹实体
: T8 ~8 B* W& R7 H6 J4 n13.2 压紧螺母
5 r+ Y2 s' {/ q13.2.1 创建圆柱形基体
& c/ O7 w7 C$ ^% x- Y13.2.2 利用异形孔向导生成螺纹孔
1 d* A! w, [: v, {9 s13.2.3 创建螺纹孔底面* f8 z3 ^7 y* u
13.2.4 旋转生成退刀槽
: K/ y' V, u- V! b13.2.5 打孔- {1 E" }  A$ |; `- \4 I; R
13.2.6 阵列孔特征' H6 u4 F$ g: P9 q
13.2.7 创建通孔、倒角" P' G9 c: E( z9 @
13.3 齿轮泵后盖2 _: U5 l/ @5 Q  r  ~
13.3.1 创建齿轮泵后盖主体$ ]1 }& _9 o5 B1 b3 P
13.3.2 创建螺纹特征7 J% R' @7 t2 E: s
13.3.3 创建安装轴孔
" h/ d) T7 m* K( B, g13.3.4 创建螺钉连接孔. \5 i. T3 \* Y" g, |1 ]  l7 t
13.3.5 创建圆角特征$ o/ I% K& v3 m& C
13.3.6 齿轮泵前盖设计/ x6 N. r; b9 N* f- @. D- ^
13.4 传动轴
  e- R3 p5 R8 B# s  O- f13.4.1 创建轴基础造型
1 g) G5 N+ F* j. k5 v5 G# o13.4.2 创建键槽' Z4 W  z# G0 y( N) H) H) C
13.4.3 创建螺纹和倒角特征
% S$ q* }- t9 t/ ]2 j! ^) ~! T! U: |13.4.4 支撑轴创建
$ S1 A9 h) Y. _8 {  n+ O% b" c2 X13.5 圆锥齿轮7 O' @+ s& X  I( Z; o- G) K
13.5.1 创建基本实体3 J" X1 C, g4 y
13.5.2 创建锥齿特征
7 {1 K" ]2 Q. S13.5.3 拉伸、切除实体生成锥齿轮; G3 X: L2 _  H6 Y9 D3 ?3 J! U
13.6 齿轮泵基座% E1 F& I  f1 S# `5 p
13.6.1 创建基座主体5 U% i  e4 {* a- e, Z: D
13.6.2 创建进出油口1 u  k. N2 s! [6 q2 ]
13.6.3 创建连接螺纹孔特征
8 M7 e' I) s) {; U- O4 }13.6.4 创建定位销孔特征
# u, ]' s6 e+ H* X* {; A1 @13.6.5 创建底座部分及倒圆角
  {  A" L' a7 B2 P13.7 齿轮泵装配
3 x  o8 Y, z$ M13.7.1 齿轮泵轴组件装配
: V! M1 o5 W4 V, {13.7.2 总体装配9 |, |0 D- y) r# ^+ [
13.7.3 创建爆炸视图/ [9 y) w! a7 r# l* P5 ~9 a) i
13.8 齿轮泵装配工程图
. e; G( J5 ?1 }) C- v13.8.1 创建视图
! f) k; P" f# w13.8.2 创建明细表
) i. k3 }4 X% s3 P# z13.8.3 标注尺寸和技术要求! y' G/ s5 s+ g4 u3 C

6 h4 B3 R7 _7 Q. ^* ]7 ]& O/ K' _% D' z' F0 P" R* b1 v, s4 C1 o

评分

参与人数 4金钱 +120 收起 理由
乘风踏浪 + 50 赞一个!
憂傷滿思緒 + 10
乌啦啦啦 + 10
北纬23 + 50 赞一个!

查看全部评分

欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
叶子风尚 发表于 2012-12-8 21:51:24
怎么学软件有效率
★憇菿蕜傷 发表于 2012-12-8 22:11:58
不错的书籍# l( g5 D  A" k3 ^# ?$ z( I4 `
ljha123a456 发表于 2012-12-9 17:22:47
感谢楼主,下来看看0 W5 H( n/ [. `, K/ Q, ^# q7 L" t
lfc 发表于 2012-12-9 21:32:53
感谢楼主
topenny 发表于 2012-12-9 23:19:30
谢谢分享,
summer54 发表于 2012-12-9 23:47:50
看看。谢谢分享
( p# v" w6 R$ Q+ G# j) @9 ^3 r5 {
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-10 08:45:43
叶子风尚 发表于 2012-12-8 21:51
0 {/ P: d7 D: W( C+ ^* a' }怎么学软件有效率

5 ?! W7 P, H4 X自己找些图练练~
欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
libracx168 发表于 2012-12-10 09:57:09
好资料4 Y- o8 q3 S: l& s7 N2 S  E
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-10 10:45:21
libracx168 发表于 2012-12-10 09:57 ( R) ]3 _8 S2 }  c1 r) {! y
好资料

; G. Z- P$ q5 v. A. s{:soso_e113:}
欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|京ICP备11009482号-2  

400 - 818 - 3535 (中国地区咨询电话) | 达索析统(上海)信息技术有限公司北京分公司

京ICP备11009482号-2 | 电话:01065362288

北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼707-709室,邮编:100025

GMT+8, 2018-11-14 14:30 , Processed in 0.193180 second(s), 46 queries .

Copyright © 2002-2018 Dassault Systèmes - All rights reserved

快速回复 返回顶部 返回列表