QQ登录

只需一步,快速开始

登录 立即注册

(分享)“书”SolidWorks 2012中文版从入门到精通——下载

  [复制链接]
查看: 45550|回复: 1482
雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-8 21:10:31
本帖最后由 雷瓦SW服务专员 于 2012-12-19 13:18 编辑
# ?' v. |5 v; m- i1 A6 A+ b2 V: g; W: N4 T7 y$ \8 \) H
下载链接) @. H( Y/ g) z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

$ m. p4 g6 ~& I4 l8 X1 K, e; p) U0 w; J
目录
7 n; {( ]; i9 a$ ?3 O9 q1 n$ A; [+ u第1章 SOLIDWORKS 2012入门, h9 U. Y5 ?3 p) r: f: k4 P2 s
1.1 SolidWorks的设计思想3 N. n( s6 u; a3 z7 G& l( i
1.1.1 三维设计的3个基本概念, I; C, W3 r# }3 E8 {. A
1.1.2 设计过程
' J! x* @# A) E8 [$ x$ j/ M0 h1.1.3 设计方法
. c% b2 @& v: x1.2 SolidWorks 2012简介
. e' I( g; w; _1.2.1 启动SolidWorks 2012
# {4 P- J, H  Z; j4 p! s1.2.2 新建文件
8 q3 |- K& Y: V$ b( {/ a1.2.3 SolidWorks用户界面
9 `3 A7 t) \' S. H5 W! Z1.3 文件管理; b9 ~# a. k9 {4 k& `
1.3.1 打开文件
+ o- A: }# @5 i, L1.3.2 保存文件
! X6 ~  P3 J# F9 h9 Y% A; D1.3.3 退出SolidWorks 2012% Z! D3 e1 l. y6 e& C
1.4 SolidWorks工作环境设置4 T5 A2 K9 F' E( g& d" F0 h
1.4.1 设置工具栏
: Y/ Q8 J1 C& n9 H1.4.2 设置工具栏命令按钮
5 P8 i5 w1 ]2 j8 A( k1.4.3 设置快捷键
. B1 ~' L2 X9 y) }5 p6 d1 M1.4.4 设置背景
8 ]) ~& S) o2 ^. Y3 s1.4.5 设置实体颜色: h, T( C8 F2 f( b$ L
1.4.6 设置单位
! B7 z1 d% x4 L; @( `# ^- B1.5 SolidWorks术语9 T; |' k" P6 Q6 C! K
第2章 草图绘制基础1 \, y0 {! M0 I0 N
2.1 草图绘制的基本知识
# W4 P5 Q3 R" D4 h5 ]2.1.1 进入草图绘制. d' Z- j6 ?" W" ~1 b  C! ^$ ?
2.1.2 退出草图绘制. t1 t. d# ~; C2 ]: Z# I9 D
2.1.3 草图绘制工具6 w9 ]! ~' Z# d8 ]9 a1 a7 E! t
2.1.4 绘图光标和锁点光标
" Z2 l+ G2 M% J9 E, O5 Q  Y2.2 草图绘制. W9 i! N# M9 P3 u4 k  x: }
2.2.1 绘制点
! U6 D7 `. N* u+ c- L2.2.2 绘制直线与中心线- r& Z  j1 Z4 D- T+ A4 {
2.2.3 绘制圆5 z2 U) h' C, z; r
2.2.4 绘制圆弧
/ f! ^, u) q! A- ?2.2.5 绘制矩形2 C6 l( d$ u& ]) [# l; P& z
2.2.6 绘制多边形
1 s0 z( e3 y/ a' D5 R4 P0 L2.2.7 绘制椭圆与部分椭圆
1 T7 L4 E6 b3 E* d" N) e3 u3 z2.2.8 绘制抛物线
! i* _# v4 G9 m# A- |! [# d+ Y: n2.2.9 绘制样条曲线
9 a7 f- F# v* J( E; y& j; b3 }& t8 G0 J2.2.10 绘制草图文字
: z0 o3 [; i( W" m6 n' b) D6 N2.3 草图编辑
, _: k. b, _0 U2.3.1 绘制圆角
% I. ^9 M& _9 f: Z% x2.3.2 绘制倒角9 @4 n5 ?) Y4 O9 t$ H
2.3.3 等距实体2 K8 H* u# N" X2 }. b* l- b
2.3.4 转换实体引用! E7 c/ u  e/ W- b
2.3.5 草图剪裁! j. q; r- D9 y; L" u
2.3.6 草图延伸
8 l2 }* L% b) t0 `2.3.7 分割草图
8 K5 X% \& @+ a2.3.8 镜像草图
5 Y. F2 q% h+ @- o0 w# R- T2 Z2.3.9 线性草图阵列
  B: E4 c7 T2 b! j2.3.10 圆周草图阵列
* O* ^2 b" d0 a0 `# |2.3.11 移动草图
& P$ k% R1 g( v6 ]. Z" B2.3.12 复制草图% A. K; C) i  B/ P* J2 `! p
2.3.13 旋转草图
1 {& ]% j( S+ G: _2.3.14 缩放草图6 P# y( l& M( H9 K/ G; q
2.3.15 伸展草图
" y; ]% ?% f1 I# T2.4 尺寸标注
- E: a/ E. n0 l% W# Z2.4.1 度量单位+ H! D  T& Y' {! n
2.4.2 线性尺寸的标注
# r& T8 h* z# x) a5 E. _0 _& P2.4.3 直径和半径尺寸的标注
4 N3 q* `( z% h% f1 n2.4.4 角度尺寸的标注% |: x! z/ N! l: b# e3 A
2.5 添加几何关系
* `3 B/ x. e4 I+ I$ X& x2.5.1 添加几何关系
# R9 ^4 {- I+ H6 r. @* h& e2.5.2 自动添加几何关系) j  e! ^- a( w0 l
2.5.3 显示/删除几何关系
* B) X/ o/ k" q2.6 综合实例--拨叉草图3 w% N' v8 f( w  T2 l, c- P
第3章 基础特征建模- W  b4 r8 o' Z* m3 M# _0 L
3.1 特征建模基础5 q8 v2 r. a3 l! T$ A  X
3.2 参考几何体
7 f" G. M3 @$ ~% D4 _3.2.1 基准面/ B5 z; {! }6 ]* _! \, i
3.2.2 基准轴0 q1 N( ^. ~4 z' _
3.2.3 坐标系
6 S2 L2 a1 V: l3.3 拉伸特征
% t& }/ r, |" k1 P% ^! \3.3.1 拉伸实体特征
4 }# o% \; I5 v- b4 a: o3.3.2 实例--圆头平键/ t* m# ~& _0 F; }$ [
3.3.3 拉伸切除特征
+ p8 H. i' M0 v$ ?" r3.3.4 实例--盒状体
& L6 _* j' j* z( E8 c3.4 旋转特征
2 w. Q, ^2 L7 X3 A# L3 Q7 o3.4.1 旋转凸台/基体7 w7 n! x$ b7 h9 i
3.4.2 实例--乒乓球
' K$ X5 \# A9 j! W* @0 x3.4.3 旋转切除. l4 d4 e0 q+ |1 `# D
3.4.4 实例--酒杯
0 r5 c1 u2 K% Z9 F% F3.5 扫描特征
  a! m* p$ O" ~/ x3.5.1 凸台/基体扫描
) Z. _( N' q7 P* B3.5.2 切除扫描: ^& |' W8 `: ?: p' \; u5 V3 M
3.5.3 引导线扫描  K( O# i* K" k  r  ?3 Q5 s
3.5.4 实例--台灯支架
( q0 E- h. \* c7 t3.6 放样特征2 L; X& e0 `8 \% N! o
3.6.1 设置基准面7 p4 Z1 R2 z; S- V' O$ [3 J
3.6.2 凸台放样; ~& f1 c2 ?2 r* V; m
3.6.3 引导线放样7 Y' G% F7 p) c& k7 E
3.6.4 中心线放样8 |3 y" u3 C' m8 z
3.6.5 用分割线放样: J8 C0 u' u# q- o4 N! \
3.6.6 实例--电源插头( x. k8 u' G9 @' [+ V+ \1 j/ [4 |
3.7 综合实例--摇臂
5 I& b1 w- ]) s1 k& b第4章 放置特征建模% \2 ^4 a* W- I$ l9 K
4.1 圆角特征
8 n; e+ v  n. b4.1.1 等半径圆角特征
' ?- P7 G6 h6 Y4.1.2 多半径圆角特征
) e# _3 i+ B) M1 \3 Z; C4.1.3 圆形角圆角特征2 q! [  ?* z0 z# K& `9 j
4.1.4 逆转圆角特征
( O/ |. ?5 J; H7 u/ p, c4.1.5 变半径圆角特征- O/ M/ W" b* Q
4.1.6 实例--电机
# q7 C: Q! Z) P2 `, ~4.2 倒角特征7 K8 C  \0 B& c; {
4.2.1 创建倒角特征
! }1 R/ t! }1 d! {3 T8 E: c4.2.2 实例--混合器
$ a0 }) W" L3 w) i6 {/ O( m4.3 圆顶特征
! i- w+ q8 F" Q9 e3 q4.3.1 创建圆顶特征
: \) q+ G$ E7 m, n% {+ E4.3.2 实例--螺丝刀6 {: Z" ~: I% t) ^& {0 k' }
4.4 拔模特征
! s% i% _6 ?5 Z5 g0 l, k4.4.1 创建拔模特征9 ]4 ^3 T# ]' J2 f' B/ |* V, |1 r$ {
4.4.2 实例--球棒5 U( i2 o0 G, ^! ^
4.5 抽壳特征
% J. ~: H  P3 P% ~4.5.1 创建抽壳特征
3 L$ Q4 d6 ?5 I4.5.2 实例--移动轮支架3 X  ^1 V( A8 o8 o2 n
4.6 孔特征
& [9 T; ]" `6 _  a4.6.1 创建简单直孔
; ^, x/ g0 M& {/ W4.6.2 创建异型孔0 Y6 N" }! I" P  Z0 T) N0 ~
4.6.3 实例--锁紧件3 f! |' l3 B7 ^
4.7 筋特征
, {3 D7 t; T, L1 j! L0 P% d# o- W4.7.1 创建筋特征
$ x& W( y. b5 g( M4.7.2 实例--轴承座) w# C) g$ u4 ~
4.8 自由形特征
; Z$ A# p- h* J: ~) ?8 w4.9 比例缩放
7 F" p' w$ d% \) q4 m& I4 |4.10 综合实例--支撑架
* T  k, j  \% V! Y第5章 特征编辑
4 V' Y/ e4 ~  a2 j2 f5.1 阵列特征3 A. i3 l0 s6 ?0 D7 u# ^
5.1.1 线性阵列( Y! E3 h3 _' r: V. N# w  }
5.1.2 圆周阵列
' h( _/ B$ d) p5.1.3 草图阵列
4 ?/ X; ?4 e: |6 u; O6 m5.1.4 曲线驱动阵列
: ~- V2 u: j, q5.1.5 表格驱动阵列$ W) G4 S. A# N! v. J8 V9 c
5.1.6 实例--电容
! C! l- i! @. ~; F5.2 镜像特征
- m( r0 E  N3 S) x5 j5.2.1 创建镜像特征  {$ R/ ^: s; F8 i2 I8 v( V8 v& H4 n$ ^
5.2.2 实例--台灯灯泡
- Z5 i) n, l* z" z' i6 A" P5.3 特征的复制与删除. {* H  E+ e) c" `
5.4 参数化设计$ T# `# V6 B% z
5.4.1 方程式驱动尺寸
  A1 H+ d- \# H8 ~, j+ d, H5.4.2 系列零件设计
& Y" d0 n4 r; `. a2 a; P8 w5.5 综合实例--螺母紧固件系列9 G0 K  y; B% q( I1 o2 ]7 u0 {
第6章 特征管理0 C9 z8 ]0 K3 C
6.1 库特征
0 ]! W+ Q6 T3 A; U. g6.1.1 库特征的创建与编辑
0 X# f2 Y4 N9 Q7 L3 A/ A/ D6.1.2 将库特征添加到零件中
, e5 b& ~1 t4 Z. E7 C. l6.2 查询
" K; M% }' E$ G$ |6 L8 g! x% ]- N6.2.1 测量  }2 p! i! a" z9 z$ X
6.2.2 质量特性5 ?; l. }7 @  b1 t  @
6.2.3 截面属性, _* s0 m; F; V7 E7 E, N) e* A4 D
6.3 零件的特征管理
. D% r  {- n% A' b5 H4 U6.3.1 退回与插入特征9 B# e) n! \( I+ H
6.3.2 压缩与解除压缩特征
6 E6 [+ d$ j2 {, u1 z4 q% @$ b' i6.3.3 Instant3D
1 c6 L. W7 _% n) O' R6.4 零件的外观4 {- Q! @6 {5 [8 f
6.4.1 设置零件的颜色
' R1 [3 P! r4 W2 _- f3 @6.4.2 设置零件的透明度$ U' I' b: G/ ^( L3 e. W& F
6.4.3 实例--木质音箱2 R5 ?7 F0 |% \
6.5 综合实例--斜齿圆柱齿轮0 d( h* @4 o9 Z, A
第7章 曲线创建! R0 L* N/ r" L( ?& {
7.1 三维草图
6 d  X! P7 v5 N" N5 K7.1.1 绘制三维草图+ t' W( A# F& U. ~3 O6 [4 f
7.1.2 实例--办公椅
, O  F5 k9 d* j7.2 创建曲线, Y; R& J7 R7 }; @3 i/ F" y5 J
7.2.1 投影曲线
! ]! X. R* u, p" B/ l. c( T7.2.2 组合曲线+ O9 A8 ?: u! X$ p) n
7.2.3 螺旋线和涡状线  X' q: b% d2 a4 ?3 X3 b
7.2.4 实例--弹簧
/ n; Z5 A$ u) W" k/ Z" V; o7.2.5 分割线* G6 L; W& U6 h& q# Y! L/ @
7.2.6 实例--茶杯
( L& h2 i# o9 S- u6 u5 u& ?7.2.7 通过参考点的曲线
$ q& K" W0 p9 z/ l9 ]7.2.8 通过xyz点的曲线
) x6 e' m2 [# R, \" R6 [7.3 综合实例--螺钉5 H/ f' Y" [" ^! V
第8章 曲面创建
( d5 I& I2 M1 O0 s( z7 Y7 j3 x8.1 创建曲面
$ Y# l: L0 l4 o! d# {. R) ]$ ^1 q8.1.1 拉伸曲面3 @" p( l* C: M1 v9 h! U
8.1.2 旋转曲面# {* W# ^+ T- m9 M4 X
8.1.3 扫描曲面
: b; A' H& g6 U7 m0 v8.1.4 放样曲面1 C% L0 w% c8 o8 p5 O4 d; X6 H/ I
8.1.5 等距曲面
0 e; e" y; {7 I7 {/ u5 W8.1.6 延展曲面
% X' M( n, l: T' }& Y8.1.7 缝合曲面
9 N$ |) B. w! P3 A% a+ \8.1.8 实例--花盆
( @" R4 z" H  R6 S* u  N2 G8.2 编辑曲面# ?( \3 s8 d* H; q
8.2.1 延伸曲面# f' u# \5 E  g$ |9 c& Y
8.2.2 剪裁曲面/ N0 |; o. ]% o# B4 C
8.2.3 填充曲面9 ~) V& ?4 \, [* R! k5 z& g6 E( B4 {1 h
8.2.4 中面
' Y; I& u: U' D# Y8.2.5 替换面* `$ u, b; m5 |/ t! T3 C: z
8.2.6 删除面
  N  D% V3 T  T& R5 B8.2.7 移动/复制/旋转曲面
8 {7 i: h0 S* C9 q% Z& A) i* u8.3 综合实例--茶壶模型0 V) y$ Y3 `2 Q
8.3.1 绘制壶身
8 ~% @8 {% t" N4 M/ U3 S3 I8.3.2 绘制壶盖
1 r% p# }. ~8 a, t7 }% p  U第9章 钣金设计
' [/ b" H) L" |* T5 {9.1 概述1 Q1 m& P) M" E
9.2 钣金特征工具与钣金菜单
/ e) A3 L% c% [1 N- p9.2.1 启用钣金特征工具栏- ]- m# l5 y2 ]- `% |
9.2.2 钣金菜单
& e# J) b7 ~% {: l3 `) S& L9.3 转换钣金特征5 z. o  P7 x; Q+ z! ^" ^
9.3.1 使用基体-法兰特征
( m+ s, d4 L, X3 ]0 ~! H9.3.2 用零件转换为钣金的特征; T/ O7 T  A, \5 m2 m1 {% \
9.4 钣金特征
+ x" Q/ V8 M* X! d9 R, h' Q3 C0 c9.4.1 法兰特征$ E" e2 P: I+ S4 ?( P3 a9 A+ X7 C- B* {
9.4.2 边线法兰. s. ?& m) e  y2 G
9.4.3 斜接法兰
/ ^  ^* K+ A! u. Q9.4.4 褶边特征1 `) R0 ?% X. ?
9.4.5 绘制的折弯特征
( _" L& q( T6 g& u" x2 ?$ a( ~  m" N% K9.4.6 闭合角特征7 U* O$ L% X, }; z3 `' }5 N) s
9.4.7 转折特征
+ l& J/ |+ ]) a: H4 m$ \9.4.8 放样折弯特征. v+ ^' J( r1 x
9.4.9 切口特征
6 p+ p6 w' }1 v. P3 D7 p9.4.10 展开钣金折弯& S+ _% p# l4 _! e) s% Z
9.4.11 断开边角/边角剪裁特征
, F# e. i# ~0 I; L; k9.4.12 通风口
0 X- F( L; i; x/ N9.4.13 实例--板卡固定座
# A( j) Q$ {8 J& s0 @# P% w+ q# [% V8 s9.5 钣金成型
6 x6 i8 H$ V: G' B: u9.5.1 使用成型工具8 M2 Y  G( Y* h  y- t4 b
9.5.2 修改成型工具& m( n# G. `( h$ \1 F/ W5 T
9.5.3 创建新成型工具! j& N1 ?* \& U9 z& _
9.6 综合实例--裤形三通管
& J+ j% {& t4 K+ b3 t8 g; d第10章 装配体设计
" q2 E, ]9 @& G) y  g' o10.1 装配体基本操作6 [* N: G  i/ K6 e  L
10.1.1 创建装配体文件
1 T) F3 o8 ]) f. P3 f10.1.2 插入装配零件
' s' S* z8 u, k' V4 z5 z10.1.3 删除装配零件
2 X' J$ U. U* K3 o5 J* V: L10.2 定位零部件
2 j' M: U  s( O* e10.2.1 固定零部件: }; F9 ^* Z0 f8 E+ E  U
10.2.2 移动零部件
- j6 B( Q7 H4 z9 q" y1 R10.2.3 旋转零部件& z8 p: s6 D/ w3 D' z, A% B
10.2.4 添加配合关系( {8 ]: [6 U- Q; r% B' u7 G
10.2.5 删除配合关系% m2 U7 \: l: H  ^
10.2.6 修改配合关系
9 O4 ?/ v5 ]  I10.2.7 SmartMates配合方式8 J8 k0 J. e; U
10.2.8 实例--绘制茶壶装配体  o* U0 \4 r- f3 z
10.3 零件的复制、阵列与镜像
9 K2 S: E2 P- z: h' r10.3.1 零件的复制
4 x3 k7 y, Z( v. c10.3.2 零件的阵列
0 ?+ P! E) U0 I6 w10.3.3 零件的镜像
* ^8 i# U/ X0 O' y: U' g10.4 装配体检查8 `; b1 G" n! G8 l
10.4.1 碰撞测试
6 E0 n1 e9 c3 L10.4.2 动态间隙
! Y! ~7 O8 t0 [, d( f- w( q% [10.4.3 体积干涉检查
# Y) T: I9 _5 B, _$ r& p10.4.4 装配体统计6 J: h/ S- Q' G$ B9 X3 W# m
10.5 爆炸视图+ b6 d/ W) }( c; `
10.5.1 生成爆炸视图
' G7 R& b; |& t, s) E10.5.2 编辑爆炸视图. l# P1 S) ^& H* L# f1 C/ G
10.6 装配体的简化- e, o7 ^4 P  D- e' j5 n
10.6.1 零部件显示状态的切换
" N5 o6 T0 {1 x10.6.2 零部件压缩状态的切换. F( T+ `! s5 a& y
10.7 综合实例--轴承
  t/ @) Q# ~. o. [8 R2 q& B3 T. e10.7.1 轴承外圈
4 \( [* K9 A6 J: S0 {) Z% w* R0 w10.7.2 轴承内圈2 b" v; m' `$ p5 }: }( _
10.7.3 滚动体
$ W/ h9 F7 `4 w! k6 O; D10.7.4 子装配体
$ J8 s  G+ j% K  k10.7.5 保持架
) E# I/ k% C8 \. m$ g" D. B' }10.7.6 装配零件: k" W. G, W$ D0 H
第11章 动画制作
  @( O+ J- H( H( m3 s1 r11.1 运动算例
, ?0 ]% O. B/ q, L/ `11.1.1 新建运动算例
+ S; @3 r; ^3 Q  V! o11.1.2 运动算例MotionManager简介
5 ]1 @$ J7 c. D( R6 x2 h11.2 动画向导
9 Q& ^- p7 z2 c5 h7 @- `' Y11.2.1 旋转
+ G1 x6 l; f! g9 X8 @6 m! _11.2.2 爆炸/解除爆炸
% w$ W7 K2 ]/ W11.2.3 实例--轴承装配体分解结合动画
7 O! W/ n6 b' n& k4 @0 g9 U4 U+ c11.3 动画
, @6 G, j2 b% e5 U11.3.1 基于关键帧动画
2 i- w( \% d1 {* l2 ?! y11.3.2 实例--创建茶壶的动画. Q+ Q3 ]: c9 [, l( z# I
11.3.3 基于马达的动画
1 ^+ k5 K/ _/ E$ o2 T" M$ g( P11.3.4 实例--轴承装配体基于马达的动画
! n1 \9 o; I# c% d  P' v11.3.5 基于相机橇的动画8 g" k& M# F/ K* N, }
11.3.6 实例--轴承装配体基于相机的动画
% E3 k0 @' M6 G9 q! T7 }11.4 基本运动
$ {. F! o- s" d# v. Y. a  @% r11.4.1 弹簧
6 V( D" a2 y- D0 ~4 G$ p2 X; q11.4.2 引力1 W# v! A/ N- p1 A2 v
11.5 保存动画
$ R" P* [  ]- ?$ A/ F11.6 综合实例--变速箱机构运动模拟
2 c- ?2 @, `' |! I, }5 _0 W1 f第12章 工程图的绘制
0 a: L: h5 `! K( f12.1 工程图的绘制方法
; E( U% J3 E. o7 U+ j5 h12.2 定义图纸格式$ s/ F! }2 u; v4 ?
12.3 标准三视图的绘制
8 t  w9 r. ^' ?. y/ W12.4 模型视图的绘制1 d) F# N" J$ y8 N' q/ j' B
12.5 派生视图的绘制- t* t' v- ~" L7 p( K% R" l
12.5.1 剖面视图
1 J3 O0 _& f1 g12.5.2 旋转剖视图
( \$ {0 j3 n) I2 D12.5.3 投影视图+ _2 q: }1 L! z9 ]# ~* A
12.5.4 辅助视图% I1 H, j6 ]/ r, x3 A4 _+ D
12.5.5 局部视图6 `. \( w/ x5 ~$ Z
12.5.6 断裂视图3 _, W0 m5 K* a  Q# b. _2 G. @; f# H
12.6 操纵视图( n4 @9 Y0 }3 q
12.6.1 移动和旋转视图+ Y0 b1 A) V6 T% f! Q; W8 z( d( _$ W
12.6.2 显示和隐藏. K3 }, Q: |& A) D# k& {
12.6.3 更改零部件的线型! Z; u) O2 \, P* j; c3 m3 S
12.6.4 图层7 `# y5 N: ^" Z; `2 |
12.7 注解的标注
1 M& A7 `& n) @! o6 ?: N. H12.7.1 注释, \8 @" a4 ?$ u) _' L! P
12.7.2 表面粗糙度' @$ c- a; g- W
12.7.3 形位公差
. ~7 @& J1 ?0 }) `2 u12.7.4 基准特征符号
& P; z/ p* b2 |& S$ x# D' S12.8 分离工程图
- Z+ V, p# H& ?# A12.9 打印工程图2 z  _2 b1 j8 a/ {: u5 J' z" T
12.10 综合实例--轴瓦工程图3 V& ~& |* ?- c
第13章 齿轮泵设计综合实例
: f' ]) }- u% x/ w- ]* {, Z9 {! H13.1 螺钉
8 Q# e3 ~0 W* K5 _! p13.1.1 创建圆柱形基体0 }+ O* H0 X, J
13.1.2 切除生成孔特征
; a5 K& G* S1 G% }% p; X; P13.1.3 创建切除圆锥面
5 _' k' R; }- k0 r1 x( Y13.1.4 创建内六角孔, n/ K; F2 z. C
13.1.5 创建螺柱部分
5 f; S2 b1 q2 B, A3 n* C2 p- L; O13.1.6 生成螺纹实体
" C1 q9 c* W5 a% g6 X, b4 k! v, u13.2 压紧螺母
! x7 u1 ~% ^( T# E/ U13.2.1 创建圆柱形基体5 R) V' D' [& `# n+ b
13.2.2 利用异形孔向导生成螺纹孔
  o0 {" S. [  ^) f& j13.2.3 创建螺纹孔底面
4 V! }% l  e) N) q13.2.4 旋转生成退刀槽) K: C! K0 x$ L/ [( ~* z
13.2.5 打孔
2 g+ {  ]9 ~; T4 u( b' T9 w13.2.6 阵列孔特征' D+ k% U! w! P/ G- r' X% w# T; }
13.2.7 创建通孔、倒角- e0 h/ ?% O* Y$ u1 L6 ]
13.3 齿轮泵后盖  t- K) [# s* I
13.3.1 创建齿轮泵后盖主体! Z! i: T# o& r2 [' W/ ^, U
13.3.2 创建螺纹特征
9 ?1 N8 U# L& w- Q* ]13.3.3 创建安装轴孔
" B6 B- ^7 Z" @13.3.4 创建螺钉连接孔
9 N, Y) D6 z* {) ^8 g; M& T, u13.3.5 创建圆角特征" o2 u& v2 F7 ~; f6 G4 @% T
13.3.6 齿轮泵前盖设计
+ W6 @- j  t) Y' @* |7 @13.4 传动轴
, h+ Y+ r! C1 U4 y5 _  V13.4.1 创建轴基础造型7 _) d7 F: r9 I! H( ?( r
13.4.2 创建键槽& [! U6 Z! A3 ~( x) \' u1 m
13.4.3 创建螺纹和倒角特征$ O- u5 p  ^' z9 P& N! n% B
13.4.4 支撑轴创建! n  w7 ^3 n. Y
13.5 圆锥齿轮
6 P% J- J6 h+ P4 M( @13.5.1 创建基本实体9 J+ Q* l' P  M- V8 {# J
13.5.2 创建锥齿特征
6 m0 ]" C0 G6 q& m. s13.5.3 拉伸、切除实体生成锥齿轮
4 K) E: ^4 o6 S* v; P13.6 齿轮泵基座
! r& ^; Y  n1 Q! }1 {6 v* J; |13.6.1 创建基座主体
( `1 E/ V4 U* j# |; ?) f7 \13.6.2 创建进出油口3 A$ E5 i1 w+ S
13.6.3 创建连接螺纹孔特征
) L: m' _* d; c/ h' `13.6.4 创建定位销孔特征# ^4 x4 Z/ G+ p; f6 }( g" D" |
13.6.5 创建底座部分及倒圆角8 ]/ r4 y) L3 m5 E6 t& h( |! E# n7 ^: R
13.7 齿轮泵装配
) \& T6 F9 k4 z2 m2 ^& v& R2 v13.7.1 齿轮泵轴组件装配
  R6 T! \, J4 B: W9 Y13.7.2 总体装配! o9 `; D9 U/ y7 g( ?- y" V% b2 O( M& W
13.7.3 创建爆炸视图# S& I8 M' f9 D; E# j( h9 U1 u& \
13.8 齿轮泵装配工程图* t+ i6 a& T0 C- f- T! }  ]1 j
13.8.1 创建视图
3 @8 @: g4 A8 j& R- u  z13.8.2 创建明细表. [) e  p* z# l6 q( _
13.8.3 标注尺寸和技术要求. d2 c' I5 z/ B) o0 F3 `
7 S8 @' U- m' \5 H

" w0 F; j  q5 h# T) g4 Z

评分

参与人数 4金钱 +120 收起 理由
乘风踏浪 + 50 赞一个!
憂傷滿思緒 + 10
乌啦啦啦 + 10
北纬23 + 50 赞一个!

查看全部评分

欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
叶子风尚 发表于 2012-12-8 21:51:24
怎么学软件有效率
★憇菿蕜傷 发表于 2012-12-8 22:11:58
不错的书籍6 e/ U) Q, J% n& ]% p
ljha123a456 发表于 2012-12-9 17:22:47
感谢楼主,下来看看6 d( [" @! X6 u" }, r( E" f
lfc 发表于 2012-12-9 21:32:53
感谢楼主
topenny 发表于 2012-12-9 23:19:30
谢谢分享,
summer54 发表于 2012-12-9 23:47:50
看看。谢谢分享
. ~: z0 t0 {, ?$ t8 ]
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-10 08:45:43
叶子风尚 发表于 2012-12-8 21:51
0 S, u: b0 v3 u: h怎么学软件有效率
, Q; M: C' a, M9 @3 I
自己找些图练练~
欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
libracx168 发表于 2012-12-10 09:57:09
好资料
1 r  x. Q2 \1 G4 A1 F) U
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-10 10:45:21
libracx168 发表于 2012-12-10 09:57 % r/ r+ k5 S& R2 D" q7 v
好资料

, i: e+ r3 @. ]9 b' y, y{:soso_e113:}
欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|京ICP备11009482号-2  

400 - 818 - 3535 (中国地区咨询电话) | 达索析统(上海)信息技术有限公司北京分公司

京ICP备11009482号-2 | 电话:01065362288

北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼707-709室,邮编:100025

GMT+8, 2018-6-24 19:06 , Processed in 0.283543 second(s), 44 queries .

Copyright © 2002-2018 Dassault Systèmes - All rights reserved

快速回复 返回顶部 返回列表