QQ登录

只需一步,快速开始

登录 立即注册

(分享)“书”SolidWorks 2012中文版从入门到精通——下载

  [复制链接]
查看: 54579|回复: 1543
雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-8 21:10:31
本帖最后由 雷瓦SW服务专员 于 2012-12-19 13:18 编辑
: g, w- P2 u) }7 j
3 y% {) P1 s/ x5 [; T$ O% Z4 T! s下载链接% V+ w$ @& [& `+ h- |+ m' R/ M& [
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

& s5 b$ u* T, `% O
1 j) H' y# {8 A% a目录# j2 R, Z7 `0 {2 L- o4 i! g  L- F
第1章 SOLIDWORKS 2012入门
; e0 S; k4 s2 m& ^& x1.1 SolidWorks的设计思想2 Z: V" u5 q, `4 ~7 V# Q7 y
1.1.1 三维设计的3个基本概念( [8 ]3 Y* Z. g( @# h
1.1.2 设计过程
4 r) g, l5 a0 q3 E  t$ K2 A" M& v1.1.3 设计方法
* b# R6 u; U2 I" t6 k8 j/ h# A5 C1.2 SolidWorks 2012简介
# I( h, N# J9 ^. `: U1.2.1 启动SolidWorks 2012
0 M" q6 \6 C' u: V; P# y1.2.2 新建文件6 i& c" H3 ^4 {' G
1.2.3 SolidWorks用户界面
2 U; k9 \' j9 J8 S1.3 文件管理
3 d7 R7 [- @  T" h$ c1.3.1 打开文件! ~: G( v  |, f- D
1.3.2 保存文件
6 t3 d2 w- ^" J/ b1.3.3 退出SolidWorks 2012- z0 q6 r9 F) F# N8 b: y8 Q* w( ?1 R
1.4 SolidWorks工作环境设置" e1 l( Q7 x1 f/ E+ J8 S3 h
1.4.1 设置工具栏! }8 k" P) _* F5 j
1.4.2 设置工具栏命令按钮
8 Q" c, v" {/ A) z1 A! s7 l5 u1.4.3 设置快捷键, W3 o2 }9 m3 n; V8 B6 @% P* K" c
1.4.4 设置背景
5 J# S3 V5 I1 b$ G* D- x1.4.5 设置实体颜色
1 ?4 N) H# W1 g2 z& |1.4.6 设置单位( O& H7 O2 V6 Z
1.5 SolidWorks术语/ ]0 {# x# D4 _( E7 U" D
第2章 草图绘制基础
8 \) l. V/ y. v1 ~& k# G" r2 V2.1 草图绘制的基本知识
* J7 u1 F; W+ S7 `# p2.1.1 进入草图绘制
, @9 x# x2 [  X: v7 N' N8 ?$ \2.1.2 退出草图绘制" K& A$ Q. \# d4 ~
2.1.3 草图绘制工具) r* D' X# N) R7 H" f2 v; L. I
2.1.4 绘图光标和锁点光标
. v- H: K; g' o# Z$ ~2.2 草图绘制1 g0 i2 M  a" \6 f
2.2.1 绘制点
; ^& q3 w& O2 B! @* n: O1 w5 k$ U2.2.2 绘制直线与中心线
) D% P# V) f: T1 w3 |; S2.2.3 绘制圆$ w6 T0 X: b$ q
2.2.4 绘制圆弧
6 @; p6 l0 U  @1 q2.2.5 绘制矩形
  D" Q% B6 q2 ?, Q' _2.2.6 绘制多边形
% Q' v3 n6 @7 @8 I2.2.7 绘制椭圆与部分椭圆
% r% S1 D3 S; o+ s; y% N2.2.8 绘制抛物线* U. u$ c) ^: d# p
2.2.9 绘制样条曲线+ g4 }6 y9 l/ u2 x2 v" f
2.2.10 绘制草图文字+ n9 E8 p# x7 k/ l- g
2.3 草图编辑
. P) f2 x9 {1 M+ }4 a6 O) V2.3.1 绘制圆角
! H0 M5 ^' x( j- J2.3.2 绘制倒角
6 }, F2 i5 i3 }& S; Z. e1 Q1 n2.3.3 等距实体3 {- t' Z8 G  F! u
2.3.4 转换实体引用4 T! u4 [' j/ I7 a  a
2.3.5 草图剪裁
  g  n: G/ t+ D" }8 d# Z2.3.6 草图延伸
- d/ R* e7 T' n- [2.3.7 分割草图$ `/ E7 K+ H1 Y' v# I9 [$ S
2.3.8 镜像草图! F& p5 n% D# b/ y3 m1 E
2.3.9 线性草图阵列) x0 L) L- g/ {& d
2.3.10 圆周草图阵列
; j1 |/ d& M8 t2.3.11 移动草图
% ^( J5 f- N# B. ?3 F2.3.12 复制草图9 k% o, f; R1 O& y0 q' V
2.3.13 旋转草图
8 ?0 r; ^0 e0 B* q* _* A# B2.3.14 缩放草图
  ^* l2 ]( f0 d; l5 G! C3 k2 T2.3.15 伸展草图
3 |# n" ^* q$ [7 m2.4 尺寸标注- u3 \" C; M+ j
2.4.1 度量单位/ g5 W  `9 q* _5 W3 x0 n
2.4.2 线性尺寸的标注
# S3 B+ l! @; a, v7 C3 z* u) y0 X2.4.3 直径和半径尺寸的标注. m# p. j: g" @; f
2.4.4 角度尺寸的标注
7 w- u2 V; P+ c% U. |0 o2.5 添加几何关系+ U8 Z' x: \( A9 g" J( i$ i9 f" h: I
2.5.1 添加几何关系
  w, }. `0 a6 c% E  o% v7 q2.5.2 自动添加几何关系
( A' ]8 {3 \4 X2.5.3 显示/删除几何关系& b8 B2 u& }. r
2.6 综合实例--拨叉草图
2 T" h' X( w. A3 m& Y: z8 ~0 Z* {第3章 基础特征建模- _  `& E% H* _& [) l
3.1 特征建模基础
- d6 I, r4 L3 t3.2 参考几何体) L7 z! ~% b0 m
3.2.1 基准面" \3 n! I4 u3 W7 i7 d; m
3.2.2 基准轴8 Z$ X- s2 [& H
3.2.3 坐标系
8 p3 Q8 [" }; y' p: o3.3 拉伸特征
& W4 L4 w+ B4 q3.3.1 拉伸实体特征" M' {- @% o# N, Z. y) M4 G- F
3.3.2 实例--圆头平键8 s( z( V/ B# S( A5 n0 T
3.3.3 拉伸切除特征
" e5 x2 S+ W2 t3.3.4 实例--盒状体
; |! a4 z8 S  `9 _" e3.4 旋转特征6 f4 t: Y1 y  ~- g
3.4.1 旋转凸台/基体0 g' ^+ y6 p* ?" J0 A( k2 k
3.4.2 实例--乒乓球1 M; r) P* v) B. y2 i! y
3.4.3 旋转切除
  G4 ~; @1 \6 n1 x3 j3 }3.4.4 实例--酒杯
6 m2 o) Q( D  ~; W; [) f3.5 扫描特征, H. }$ ^- y- M, F* O
3.5.1 凸台/基体扫描
, _* E! e$ f. I3 F4 w/ s3.5.2 切除扫描
  g- ^! Y& i# M% _5 V0 J. U7 k- ]3.5.3 引导线扫描
8 E6 T8 Y  a' I4 |/ @3.5.4 实例--台灯支架
# G+ N7 |+ g+ F# P( N2 A* q* }* h3.6 放样特征
8 r8 F8 R2 r8 o5 b3.6.1 设置基准面
3 j/ w7 X2 N# D, H- W" e' P3.6.2 凸台放样$ L+ O; z/ M9 F. _# X* l7 J
3.6.3 引导线放样
% R+ _3 o0 \) N% i! g. S3.6.4 中心线放样8 P  T# E0 S2 X. V# a/ j
3.6.5 用分割线放样+ W; r1 @$ a/ \) m- F
3.6.6 实例--电源插头+ ^' O% H3 Q! J! W
3.7 综合实例--摇臂
! w* d7 r& K1 [% Q% D  ~6 _第4章 放置特征建模" |- N: L+ g: j
4.1 圆角特征
, p( Y# c5 M3 L6 b4.1.1 等半径圆角特征5 U3 @" r6 L# y/ q! a; H& u
4.1.2 多半径圆角特征
* A  A: [6 F( e4.1.3 圆形角圆角特征
* U% B) `8 N6 L) Y2 j; p- F4.1.4 逆转圆角特征* ~( b& E7 C1 K: z, U  i
4.1.5 变半径圆角特征: V* E! h8 D: k
4.1.6 实例--电机
2 ?% g" h* ?* v8 V6 D4.2 倒角特征
6 `# T6 t' ^3 i4 O  V2 i( `4.2.1 创建倒角特征4 k2 f! ?8 K  z
4.2.2 实例--混合器
, y* \+ R2 Y  @0 L$ D: ~4.3 圆顶特征
/ l9 m2 P1 U4 `8 l7 h! _4.3.1 创建圆顶特征' U9 f5 @4 R0 I- q
4.3.2 实例--螺丝刀6 _. A( e  _" T4 ~
4.4 拔模特征4 r  f& v# K% s1 w! i2 a$ ?! e! M
4.4.1 创建拔模特征7 K; O. r( c2 m, k
4.4.2 实例--球棒  I3 G+ x4 r5 q
4.5 抽壳特征
+ Y. @+ b% ]" s9 I4.5.1 创建抽壳特征) @; ~' X, ~/ \1 a- n' L* P6 ^6 L+ D
4.5.2 实例--移动轮支架9 f; S7 Z3 u5 P8 x6 r( u$ y5 y4 C
4.6 孔特征
9 F2 D) I$ C% Q" K5 F- R% [4.6.1 创建简单直孔8 l( }3 {* v2 z+ c3 S" Q6 M. P! _
4.6.2 创建异型孔
# y- S- E% |2 n1 j4.6.3 实例--锁紧件7 t% R1 e# H# s1 j
4.7 筋特征
3 h' G: c% t0 B2 u* t/ y4.7.1 创建筋特征
* ~6 {# n% L, n& E4.7.2 实例--轴承座
( c/ ~9 I) \9 m6 b4.8 自由形特征
) ]# d" P- E7 w; H% H* h; ]$ m4.9 比例缩放4 e' C  i2 k1 A0 g
4.10 综合实例--支撑架
/ t) S: Z" j1 {, t第5章 特征编辑9 i8 Z$ u6 [! a8 E7 _* Z9 h
5.1 阵列特征6 X9 s  c: ~; Z5 L  R
5.1.1 线性阵列( E* a+ [9 g  [) P* j
5.1.2 圆周阵列" Z+ q5 r  H% b7 @" H# K: e, O0 v
5.1.3 草图阵列: F; w* C8 d! D
5.1.4 曲线驱动阵列
7 K% {# _* f: C! {) r5.1.5 表格驱动阵列' I" g9 O' U3 `% J! I2 @
5.1.6 实例--电容2 z5 n! }; \9 r
5.2 镜像特征
' w  _8 {# E3 l$ G, }+ q3 Q5.2.1 创建镜像特征
0 W* l! y; M9 P$ D# }8 e5.2.2 实例--台灯灯泡
2 S8 G$ M* c+ f: v: u& V9 C8 [5.3 特征的复制与删除
* [  P$ x- s# g/ b" b5.4 参数化设计
- k- Y. Y9 V/ \4 a4 z5.4.1 方程式驱动尺寸; K0 c+ M, a, u/ }1 o9 T* B
5.4.2 系列零件设计
0 {- l  z6 T: z5.5 综合实例--螺母紧固件系列* o' v$ t+ T# m* D0 k% F" e
第6章 特征管理
) c2 T* [$ {5 M$ {9 @6.1 库特征
7 |! _) M7 F1 W, q+ L- y6.1.1 库特征的创建与编辑0 p# D$ b. f! }7 z9 p! [6 U/ L( H
6.1.2 将库特征添加到零件中
9 N  M, R' u3 w* H6 k5 P& i6.2 查询
% z# I; C" K6 f& @9 `2 ^3 P6.2.1 测量
% A9 Q. r% H  j& I  o# f6.2.2 质量特性
( n+ w' E1 {0 @8 x0 F6.2.3 截面属性( i, U) T  @$ j1 r6 t; w
6.3 零件的特征管理
4 v: o8 Q1 Z6 u! H6.3.1 退回与插入特征9 U% ?5 N: [  o0 K
6.3.2 压缩与解除压缩特征
3 e, W, D" ~1 n, a+ v! N: m6.3.3 Instant3D
, N" n1 D" Q8 A8 @# P. v- b6.4 零件的外观; {& x+ y8 l$ F
6.4.1 设置零件的颜色4 j( g% j+ K1 ~" K. U
6.4.2 设置零件的透明度
& ~5 T9 A; U) L* g6.4.3 实例--木质音箱) ^! j# E4 O4 H/ y
6.5 综合实例--斜齿圆柱齿轮
' V- p* F2 g" _3 X第7章 曲线创建
; q7 I  ]; r9 V% B$ B3 s! H7.1 三维草图
! r4 b/ D: W4 s$ R7.1.1 绘制三维草图
4 t/ c9 J: }9 a9 }" N7.1.2 实例--办公椅
; ]4 _. a: g* T; A9 l7.2 创建曲线8 T  F: \  V5 S: A$ G7 V. z6 s
7.2.1 投影曲线8 C; L9 C9 I0 d7 R8 D& T' l
7.2.2 组合曲线7 G1 Y) W3 c) H% }, b
7.2.3 螺旋线和涡状线* x. o1 T& c! \# f  N2 }+ P) M
7.2.4 实例--弹簧4 A$ `8 }! C! u$ p( \' f  L
7.2.5 分割线6 K8 Z$ z' h- Y0 q9 r
7.2.6 实例--茶杯
8 J7 i6 e  \$ m# w0 P7.2.7 通过参考点的曲线* q9 T/ N0 p  L) @: ?2 Z5 J
7.2.8 通过xyz点的曲线
5 `# ^9 A* t4 `6 ]7 J+ h7.3 综合实例--螺钉/ l3 w( ]: Z% M7 q0 W1 ]9 F7 M
第8章 曲面创建# M( Q% A' A0 D2 \/ m9 W" W
8.1 创建曲面& f% z7 f* G. @, W0 ^8 L* p8 B
8.1.1 拉伸曲面
! R* l2 f9 W3 k9 l$ o8.1.2 旋转曲面4 c- f& N; t4 z* Y
8.1.3 扫描曲面$ B. C& o- i& }, ^, l
8.1.4 放样曲面5 V) D: E/ _8 Z' ^( n
8.1.5 等距曲面
2 `( Z% d3 {: Z/ ~9 c+ a( Q8.1.6 延展曲面
! X9 r9 _2 H$ N5 b! z. |5 n, Q8.1.7 缝合曲面
7 e  C/ i5 V- ?& y, m# G8.1.8 实例--花盆
( J: {8 d, _4 g8 h0 a8 V0 F8.2 编辑曲面
; x' Z. r" }# t( [8 B" d' R$ M8.2.1 延伸曲面
% M! Z7 W7 E, Q) J8.2.2 剪裁曲面
8 Z( a9 @$ |) d- \* N9 m; Z/ Z8.2.3 填充曲面( s( V2 T# V5 @
8.2.4 中面$ {" G/ I0 Z, p* ~4 C
8.2.5 替换面4 }# [. {6 ]9 V& T' s0 P$ g
8.2.6 删除面& ^( O# ~& H3 V2 @  M/ |
8.2.7 移动/复制/旋转曲面: y. Q4 k3 I  V0 U: ^
8.3 综合实例--茶壶模型
3 B. ^" [: k7 D- B4 m' O: T8.3.1 绘制壶身
- X& e* S" h* l( v0 }: i8.3.2 绘制壶盖
8 G  ?+ t& m! D! p1 g$ w9 M+ Z第9章 钣金设计
2 c8 E1 @' y& `$ a9.1 概述
  X; S0 E9 E2 m& u! G9.2 钣金特征工具与钣金菜单
/ t# b* Z+ I2 ^% j  v! [- q% g" I9.2.1 启用钣金特征工具栏
/ {; i+ }" j' e3 p% \9.2.2 钣金菜单, E* {' @( k) {5 `7 r6 F* q3 Y
9.3 转换钣金特征
8 l3 O0 ?4 l8 \) y7 m/ H& D* T' h8 [, T9.3.1 使用基体-法兰特征! P6 _" ~0 _( f, }+ f, I9 Y
9.3.2 用零件转换为钣金的特征
1 o5 c$ U; G1 R0 `- n$ l9.4 钣金特征
$ g' l( t$ ^) A3 V9.4.1 法兰特征
7 d- j( F4 `7 @3 @4 }6 H. W: v9.4.2 边线法兰
& v$ u9 n' I2 p) Q* r7 a& |# K- @9.4.3 斜接法兰
# ^, Y; W3 r' X+ x8 ^9.4.4 褶边特征
- J0 S9 j  F  y4 r9.4.5 绘制的折弯特征+ b6 f4 f3 n8 H
9.4.6 闭合角特征
5 ]# i) w6 D6 x- V2 L9 l: n$ m: ^9.4.7 转折特征
' O5 p' C% j# k. H9.4.8 放样折弯特征
( K+ a0 I% d9 B2 W) q9.4.9 切口特征
/ o, k9 O' \: g: Q( P7 K8 \5 R9.4.10 展开钣金折弯
4 g. w7 g( Q6 g* n' S' u9.4.11 断开边角/边角剪裁特征1 }/ v) K. r! b1 l
9.4.12 通风口
( D4 B4 L- v. Q7 d* C4 _9.4.13 实例--板卡固定座
/ t! f  r& f0 R; B# a, T4 S! t* u# Q9.5 钣金成型2 p1 r) F# u8 `( P& r
9.5.1 使用成型工具
" e: l( f  Z) ~9.5.2 修改成型工具0 O2 q, `7 F! r. W' n4 B8 @
9.5.3 创建新成型工具
5 J4 z8 l( x$ l1 S# G9.6 综合实例--裤形三通管
5 I0 C) n7 k8 i3 A! E第10章 装配体设计8 Y) ^* `2 m: \4 e! g8 Z0 z. l8 k
10.1 装配体基本操作
5 T+ \4 S8 z$ p10.1.1 创建装配体文件6 p: i% |* S1 g% a" G6 }
10.1.2 插入装配零件
# ~! @( x: i/ s1 c% r; v10.1.3 删除装配零件
  W, Q2 Z; u/ A, X( c10.2 定位零部件
% K0 a" d; N  k0 E10.2.1 固定零部件
7 F2 x3 A3 P( V, }& [3 L4 |# j10.2.2 移动零部件
* O' L# v( q, s. b4 W& t( V/ W10.2.3 旋转零部件5 ]8 N0 I, B9 G# w3 \
10.2.4 添加配合关系1 H, o5 C  @# Q
10.2.5 删除配合关系
2 t  _+ ^7 g" X2 X! _  W9 v10.2.6 修改配合关系
% U6 S" O; t+ k( n5 L10.2.7 SmartMates配合方式) ^' |7 _. \! c6 ?4 S; N% M# G2 E
10.2.8 实例--绘制茶壶装配体
& s6 q8 J% ?1 r' M4 V* }" ^10.3 零件的复制、阵列与镜像
" k% j" ]& z: L; D3 ^10.3.1 零件的复制
3 I! a( M1 }/ D7 w& `10.3.2 零件的阵列% |7 F6 X5 P# x; s7 x0 m
10.3.3 零件的镜像
3 |4 U) x2 ~( I$ W10.4 装配体检查: P' C0 t$ M. l) J1 q9 m; e0 C! U
10.4.1 碰撞测试
( y+ C3 L+ h9 P# N* e10.4.2 动态间隙
* J- m7 u7 B3 n) [6 q# [! b$ N% B10.4.3 体积干涉检查9 J7 ^  c0 p5 p( A' _* y
10.4.4 装配体统计+ H8 {+ a7 E6 M
10.5 爆炸视图' W3 s9 S% o  O2 f. u
10.5.1 生成爆炸视图4 O# g& E- I$ {5 i
10.5.2 编辑爆炸视图) O/ N0 Q9 q/ i
10.6 装配体的简化
0 @: C4 T4 D, ~1 ]: ?10.6.1 零部件显示状态的切换% ^$ o7 c( g/ J( ?% n) x' z& ^1 z
10.6.2 零部件压缩状态的切换
9 x+ |$ S8 v! ]. Q% [, P10.7 综合实例--轴承' p1 A/ P; F9 E: w
10.7.1 轴承外圈
: [5 G: u& ]9 c! [% {1 f10.7.2 轴承内圈/ j8 t. U( A2 x- n0 G5 \, r
10.7.3 滚动体+ a3 S% n2 W- T+ M( Q
10.7.4 子装配体4 ~, d% C5 Z4 b1 V( i% A: j
10.7.5 保持架
5 k4 J5 [6 p; O2 a% j10.7.6 装配零件1 T$ e" `- X' O3 n# \6 ?
第11章 动画制作# }7 u/ i& R; p$ U$ n+ o% n0 A6 }
11.1 运动算例
, m4 n5 C$ M. X4 t0 _, y11.1.1 新建运动算例
$ \8 O( W- H+ T- j' o+ ?! w11.1.2 运动算例MotionManager简介
+ U" A* e+ F! o5 b5 A11.2 动画向导
8 M3 c% V* J% l" z* c11.2.1 旋转3 D. d- ?) {5 ^  c
11.2.2 爆炸/解除爆炸
5 i* c2 \6 O/ \( l; t! x9 X11.2.3 实例--轴承装配体分解结合动画
2 f+ A4 ?5 J, a% E: @" o11.3 动画
8 ^# W- k$ o2 @: S8 W, G' g: L11.3.1 基于关键帧动画
( X/ v4 V: }! p11.3.2 实例--创建茶壶的动画
  t% z& x- v$ c3 `' l! M+ O11.3.3 基于马达的动画
5 A0 j# Y  i6 ~/ A6 c6 I, V11.3.4 实例--轴承装配体基于马达的动画
2 Y7 e5 H! [  U& g11.3.5 基于相机橇的动画
  Z; ~1 Y# S1 y/ g11.3.6 实例--轴承装配体基于相机的动画
1 l6 _/ D, Z( @1 ^2 V+ J11.4 基本运动
) C$ I0 _# ?. |9 X) a% m11.4.1 弹簧
- k: J# B7 D: d5 D3 ^% u11.4.2 引力+ ]* c2 J- F" V) u# N3 |, g
11.5 保存动画
3 f/ \1 W1 A1 q$ {11.6 综合实例--变速箱机构运动模拟
0 c) Y) H8 f0 @+ u  X6 C8 G第12章 工程图的绘制& I$ `. u- n  h3 q% g- R( J" n) H
12.1 工程图的绘制方法- X8 {3 w' y" i. ~$ ?
12.2 定义图纸格式
5 ~9 E8 _% d: i! b2 B$ ^12.3 标准三视图的绘制
, `: `& q+ M# {% X. P12.4 模型视图的绘制
; p  }+ ~# M7 o5 P# z+ M6 _12.5 派生视图的绘制
" x6 b* m" H0 O* [  J12.5.1 剖面视图
2 H# U0 j' I, [( b- G12.5.2 旋转剖视图
" u, d6 a6 m& r12.5.3 投影视图4 ~. M" ^- P/ R, t" Q: o7 n
12.5.4 辅助视图8 Q- Y" I0 m' k2 l  Q, g! @/ A( R( B
12.5.5 局部视图- Y. n9 L' o% j( l+ l, x* \# L2 F
12.5.6 断裂视图" Y3 _% G, `3 N5 ~& B6 n' I4 z% y: M
12.6 操纵视图  k- h: l3 q! S; T/ h7 H+ ^- ~  g
12.6.1 移动和旋转视图1 E1 }! K+ D2 J& J; C! q. [
12.6.2 显示和隐藏' V4 S: a- D# U) d* g4 w: l
12.6.3 更改零部件的线型
$ F! _: w0 G2 H) V  `12.6.4 图层- J+ e" N- V; t! ?+ z2 ^
12.7 注解的标注3 |; O5 C2 s. J$ a4 x# x; g) ^
12.7.1 注释2 Z- j% c" G8 C8 }2 j  A+ v
12.7.2 表面粗糙度0 [9 l" ?+ m% K/ p$ F
12.7.3 形位公差5 ?  d* i4 U( O) P
12.7.4 基准特征符号
, s9 u1 L" k* I12.8 分离工程图
1 T$ W5 n4 b" f7 r6 h12.9 打印工程图
) V# ~. p8 p# {. W12.10 综合实例--轴瓦工程图
! Q5 ^5 W; i7 I2 }第13章 齿轮泵设计综合实例
4 o- x. H8 l' \' h13.1 螺钉7 ^9 X' U( @; o2 }% l9 j3 W& D/ S
13.1.1 创建圆柱形基体1 j% C+ _  A" q) j/ p3 f
13.1.2 切除生成孔特征- g! {9 J9 D' G- ]; G4 L7 e1 |8 R, b$ l; w
13.1.3 创建切除圆锥面3 |8 ?" h9 o" f9 B5 |
13.1.4 创建内六角孔9 c8 {' F' h. r' Z+ J
13.1.5 创建螺柱部分
* F6 J5 K1 A( w' `13.1.6 生成螺纹实体8 A1 {* C: V3 R% n
13.2 压紧螺母
# \7 H5 W! U% H$ {3 y5 ?) y13.2.1 创建圆柱形基体
) t0 L5 L+ d4 h* \# R3 R' w8 z" x2 h13.2.2 利用异形孔向导生成螺纹孔
  Z0 B- z  o( @7 M2 i13.2.3 创建螺纹孔底面6 D, L# A6 a" Y8 q& z6 Z
13.2.4 旋转生成退刀槽
5 W$ Z  p/ z- v2 k13.2.5 打孔( Y! m- m# G7 t% G0 h& d
13.2.6 阵列孔特征4 l6 _; U$ I4 o& z( J0 U
13.2.7 创建通孔、倒角
9 X. r  y% B( v: y13.3 齿轮泵后盖" S9 h2 X* E3 H! J& W2 x
13.3.1 创建齿轮泵后盖主体
8 B, @, b: V3 f' T* F" v, M  z% U13.3.2 创建螺纹特征7 M+ ]" [) c& W+ A: A1 M
13.3.3 创建安装轴孔
# D1 h6 W0 Q" D- |6 }" {2 G8 Z* q13.3.4 创建螺钉连接孔
+ s0 C9 c  B% Z; Y* c# Q& a13.3.5 创建圆角特征0 {1 }+ N) Y8 t0 @
13.3.6 齿轮泵前盖设计! L. p  s1 f! c* @, ^* _
13.4 传动轴* d' v2 C) ^+ c$ Z8 v( m" ^) C$ T
13.4.1 创建轴基础造型- j7 S8 i; g& e' T, a' _3 I
13.4.2 创建键槽5 `1 |/ F: r, }) a% H; U/ ]
13.4.3 创建螺纹和倒角特征" v( G( k6 L" R+ _- j
13.4.4 支撑轴创建
: y; D, y: G9 Y$ d3 B# [8 p* h13.5 圆锥齿轮
, F4 c* v" \) u% H4 q0 h, R13.5.1 创建基本实体
3 f7 c; G+ O' x3 y13.5.2 创建锥齿特征6 G) V1 v. B5 X& u7 D
13.5.3 拉伸、切除实体生成锥齿轮
* G% p1 @- N1 E2 q6 {13.6 齿轮泵基座
8 M* U; B3 M6 w- B6 V- [4 H  w- n/ ~13.6.1 创建基座主体2 T2 z+ ~) l" ?+ Z; E
13.6.2 创建进出油口3 |+ B) p) Q" L6 P; L
13.6.3 创建连接螺纹孔特征
2 i* q) J* L% s3 n13.6.4 创建定位销孔特征& r( L/ R" _$ Z& m+ P5 p
13.6.5 创建底座部分及倒圆角
# K9 h* a1 A* S; f9 l& w' }( g13.7 齿轮泵装配3 Y2 S* l% Z3 k/ f
13.7.1 齿轮泵轴组件装配* k0 z, h! H" f) ?* |
13.7.2 总体装配; U% j4 p' E, ~" a
13.7.3 创建爆炸视图
2 O3 f+ c) q+ e+ E13.8 齿轮泵装配工程图4 M% e1 P/ X  k& g
13.8.1 创建视图
; x. H) j: \' H4 M( F13.8.2 创建明细表4 }0 a+ S" q  Q  T6 S% n) W. R, D4 p
13.8.3 标注尺寸和技术要求2 i3 S$ |( V% N4 B. F. j
; n: e1 S9 {; y# X) J$ y
+ T% z! A. v! t) {& N& h# q- c& i3 k

评分

参与人数 4金钱 +120 收起 理由
乘风踏浪 + 50 赞一个!
憂傷滿思緒 + 10
乌啦啦啦 + 10
北纬23 + 50 赞一个!

查看全部评分

欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
叶子风尚 发表于 2012-12-8 21:51:24
怎么学软件有效率
★憇菿蕜傷 发表于 2012-12-8 22:11:58
不错的书籍
* x+ Z1 O  I: [1 Y* h8 R7 E7 {& U: G
ljha123a456 发表于 2012-12-9 17:22:47
感谢楼主,下来看看
4 d/ L% |  ~( y
lfc 发表于 2012-12-9 21:32:53
感谢楼主
topenny 发表于 2012-12-9 23:19:30
谢谢分享,
summer54 发表于 2012-12-9 23:47:50
看看。谢谢分享
4 \: I& L/ C9 A0 ~3 {2 P; K
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-10 08:45:43
叶子风尚 发表于 2012-12-8 21:51
5 W0 ?* B3 i. Y! [怎么学软件有效率

  j0 K& `  K% t$ ~4 ^0 D自己找些图练练~
欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
libracx168 发表于 2012-12-10 09:57:09
好资料. W# `. r2 b6 K* d" N
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-10 10:45:21
libracx168 发表于 2012-12-10 09:57
$ W2 n/ F% K# q好资料

9 J' n% ^- m9 E6 l$ Q{:soso_e113:}
欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|京ICP备11009482号-2  

400 - 818 - 3535 (中国地区咨询电话) | 达索析统(上海)信息技术有限公司北京分公司

京ICP备11009482号-2 | 电话:01065362288

北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼707-709室,邮编:100025

GMT+8, 2019-2-23 12:25 , Processed in 0.174768 second(s), 46 queries .

Copyright © 2002-2018 Dassault Systèmes - All rights reserved

快速回复 返回顶部 返回列表