QQ登录

只需一步,快速开始

登录 立即注册

(分享)“书”SolidWorks 2012中文版从入门到精通——下载

  [复制链接]
查看: 49386|回复: 1510
雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-8 21:10:31
本帖最后由 雷瓦SW服务专员 于 2012-12-19 13:18 编辑 + S# l' ~  ]/ U" n

" V9 ]; F& H# B下载链接
) _* R+ E' X( e. a1 x
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' b9 B$ r. L9 @1 R. i2 T4 B& i
9 @! v; V6 z# b7 M: ^
目录
) a* B1 [( @# `5 {  k& n第1章 SOLIDWORKS 2012入门1 h8 L7 J+ W- a4 i
1.1 SolidWorks的设计思想
( F% S: o& F9 E/ E5 B( H' {1.1.1 三维设计的3个基本概念
% L# C, J/ d5 F) {. n1.1.2 设计过程
8 W  X& y( p. A, t( C8 W1.1.3 设计方法
  }  b- \; [  o' [$ P& a1.2 SolidWorks 2012简介# y' ?0 w, x7 p0 T5 e+ o6 B0 @1 |; w4 M
1.2.1 启动SolidWorks 2012
) X& o* n, A$ w+ D) \1.2.2 新建文件% I! s' x- w* u' U4 M. p/ ~
1.2.3 SolidWorks用户界面; d0 \  r0 ^! l! V7 ]6 W% p
1.3 文件管理
, a" P& B" q, k  H* i$ l2 m+ V1.3.1 打开文件
: @, F/ Z# f" q( {8 B" a  S1.3.2 保存文件. f( h( q: v. [0 c0 H6 I: q" V
1.3.3 退出SolidWorks 2012
7 @7 `+ O* z! k' v) L. Z1.4 SolidWorks工作环境设置
4 v: \! U1 o% |- A  {$ r1 \1.4.1 设置工具栏
, Y& N8 ?, }. `; C1 h: j. r1.4.2 设置工具栏命令按钮& L! i, _6 d7 b( d9 j$ W
1.4.3 设置快捷键
& U- T, C% z6 v: x1 Q$ P% s7 X6 z1.4.4 设置背景
; }6 U( U, D' x6 @1.4.5 设置实体颜色
2 C( {8 f$ W1 K" X- p$ X) P- A/ I1.4.6 设置单位
' Q( ?7 y# g1 s6 e& @" R! b. t1.5 SolidWorks术语6 s& e% x; q' x
第2章 草图绘制基础
- T0 D/ k2 e) G8 M2.1 草图绘制的基本知识
0 j, K; ]/ j2 j2.1.1 进入草图绘制
! u1 n; q- x8 R+ ~2.1.2 退出草图绘制
" [" g4 X% k: u' B' Z4 |" m2.1.3 草图绘制工具5 c" I8 U1 p" z& \& B1 S+ c6 ^- M
2.1.4 绘图光标和锁点光标
  l. }) [# v/ G/ j& b5 |2.2 草图绘制/ n2 `/ \: i& H4 p% `
2.2.1 绘制点( g2 j- t1 w7 I; K1 m0 X
2.2.2 绘制直线与中心线
! I/ A4 [" q! g; Z! i- e2.2.3 绘制圆9 _0 y* q" T3 M0 d7 f7 E: L
2.2.4 绘制圆弧
7 l' \" B( G/ v5 H' l; s6 n2.2.5 绘制矩形
: t* x) j5 |2 L4 _, s/ ?2.2.6 绘制多边形
  Q2 }$ ?( b6 N- u) s3 S9 J7 x0 z2.2.7 绘制椭圆与部分椭圆0 k. Z* X0 J7 d3 Q, K! p8 N: i
2.2.8 绘制抛物线5 o& i" b# a/ i- [- Y6 |7 W
2.2.9 绘制样条曲线
1 k/ s. f9 a! `# P: U2.2.10 绘制草图文字
7 Q9 A# a1 H/ i. c# _2.3 草图编辑
& i1 S0 V! z8 o3 O2.3.1 绘制圆角
  u) ^! z* M/ f6 Z% ^7 T' L2.3.2 绘制倒角3 E# ~* @6 e3 ]& F% ?5 _# Z8 P8 k" Q2 w
2.3.3 等距实体
6 [$ ~2 _  u6 U+ D% b0 _" L2.3.4 转换实体引用
' r% Z/ I, j! ^2.3.5 草图剪裁+ `( C# s3 m: ^, V
2.3.6 草图延伸
+ ]( U( a' `/ E: F% m4 }2.3.7 分割草图. q0 }3 B" x0 n) c4 [! G
2.3.8 镜像草图
0 Q0 J. ?* i+ b6 N, _1 J2.3.9 线性草图阵列7 [' e2 Q; z$ c
2.3.10 圆周草图阵列5 h( i2 `6 Y# i- i8 [
2.3.11 移动草图6 N6 U: W4 C; D4 h1 e# ?1 ~
2.3.12 复制草图9 A! B* Q" y6 e3 x+ L' E+ l% b$ J
2.3.13 旋转草图
$ |! g( C! q( Y2.3.14 缩放草图
$ N1 o# m- h. ?) l7 Y9 G2.3.15 伸展草图; ~2 M. C& L& Z. E$ Q: v
2.4 尺寸标注, w4 A3 r  E$ ^" A& S
2.4.1 度量单位* b) t/ g) Y: N/ j1 S# U) c* [
2.4.2 线性尺寸的标注
- e8 d" z+ e: R1 e, W/ E/ @( \2.4.3 直径和半径尺寸的标注
% N7 j) e' W/ X4 `+ @* l2.4.4 角度尺寸的标注
+ W- L: Z" l/ U  m! ^; W2.5 添加几何关系
) A3 A' R/ B- d, X2.5.1 添加几何关系
* d& w' i+ x3 t5 w# h( m/ ?2.5.2 自动添加几何关系5 t8 X7 u: e6 w) T: Z
2.5.3 显示/删除几何关系
# H5 {1 J& |  _2.6 综合实例--拨叉草图* X3 D5 E% _  Z3 f6 T
第3章 基础特征建模
& g& K5 p0 r" U# u3.1 特征建模基础( T; b: i# Y' a, H" N
3.2 参考几何体
3 j2 X0 h) `( H) l3.2.1 基准面
6 j; d% J/ h0 E  {3.2.2 基准轴2 g. J* E$ E4 y6 l
3.2.3 坐标系2 E0 {5 c2 A1 l% R
3.3 拉伸特征
/ w8 O! B0 B) O3 X8 D! r, a, x3.3.1 拉伸实体特征! O& y0 _  t  u# ^
3.3.2 实例--圆头平键
) h$ j) v- U, P- E. K2 n3.3.3 拉伸切除特征5 h4 D$ v- U* L$ B, V* v+ O
3.3.4 实例--盒状体
9 E5 k/ H) D+ a7 T) n3.4 旋转特征  Y; A- T" _  y+ m- B1 ~9 E9 m4 Y
3.4.1 旋转凸台/基体
/ D8 t$ c# z; g$ T# z( C$ v0 {3.4.2 实例--乒乓球
8 y  [! |) R1 q% i$ x$ N: k3 A3.4.3 旋转切除
/ A9 N; Y* l9 |- K3.4.4 实例--酒杯
: l+ J2 U3 W- w, C1 z* S7 y$ ?0 c3.5 扫描特征
( G- y; b; V5 s% a5 n3.5.1 凸台/基体扫描. Q' Q0 R/ g* m3 ?- @  g3 h
3.5.2 切除扫描
) Q5 F* ~" ?; Z7 Z) u3.5.3 引导线扫描
, T; N7 f" C' h. o8 N8 l2 D$ ^  }( m3.5.4 实例--台灯支架2 N% M; V- p) m4 f# p. u6 |& N
3.6 放样特征8 v& U9 u7 }9 i# T. K7 f
3.6.1 设置基准面
4 E# |2 Q1 s! ?3.6.2 凸台放样
* ^9 F6 Q* B9 U1 l7 t3.6.3 引导线放样
9 F9 ^) s+ z4 b, E2 D3 F6 d3.6.4 中心线放样% v8 s! T% `# G
3.6.5 用分割线放样
! I! @- @2 }8 e7 |3.6.6 实例--电源插头$ J0 b5 r  B# N- v4 y6 L
3.7 综合实例--摇臂5 H  F  J( m2 z3 D" C" o
第4章 放置特征建模! o3 e8 `4 [5 o
4.1 圆角特征. ~' z% i8 h- @* i! u1 ~$ n9 h8 B
4.1.1 等半径圆角特征
7 @+ _  B# l% t6 l7 Q( z% _5 |4.1.2 多半径圆角特征' |5 {" j% g$ `& b9 k; T
4.1.3 圆形角圆角特征
$ O+ [2 |+ \' i2 D3 I4.1.4 逆转圆角特征
6 c5 J" t( Q' a+ [9 U/ K4.1.5 变半径圆角特征
2 y6 ]% _" {5 m: ^1 l1 j4.1.6 实例--电机
9 Z4 x$ r2 |6 l4.2 倒角特征+ w( ^% Q; s0 M7 P
4.2.1 创建倒角特征
7 H$ G( x6 q$ a" P' w$ d4.2.2 实例--混合器
- V/ ^5 Y' E% H4.3 圆顶特征
0 G8 w( D; s- q- [) S: ^3 O4.3.1 创建圆顶特征$ y3 d; d8 x) a9 u
4.3.2 实例--螺丝刀: W7 ?( \' K  U3 W2 M) I
4.4 拔模特征
! b( q9 b2 p( N4.4.1 创建拔模特征7 Y, u1 p3 _- M3 H( Z7 X
4.4.2 实例--球棒5 R1 y& R/ l! G* M; [
4.5 抽壳特征
# u1 i& U6 P# w4.5.1 创建抽壳特征5 M  H  U# N& }6 C
4.5.2 实例--移动轮支架
- @7 o5 f6 P( f- H$ a3 I( J4.6 孔特征. P! g; {# @) l' z
4.6.1 创建简单直孔0 l; g+ C" f- \9 v
4.6.2 创建异型孔
  k% L" h6 z% I* x, W  M4.6.3 实例--锁紧件. ]& m$ x% n# a1 a# ]' U2 ]& A  n
4.7 筋特征
; c: x5 W& i* T' j. K4.7.1 创建筋特征
' V, A  @9 ]  p$ `3 x0 ^( X4.7.2 实例--轴承座$ \" d) `3 i" m- O3 E  N
4.8 自由形特征" z2 ~/ A, a; R# ^; ?: x
4.9 比例缩放
, h# j) A0 ~( v4.10 综合实例--支撑架
) M: P" X2 `* h" i7 U6 {  F, V第5章 特征编辑: M2 T/ B) I/ Z, v4 ~, u2 ?! u
5.1 阵列特征
/ G& a0 E9 e7 n5.1.1 线性阵列9 W; R- y$ r2 c& C' [0 X
5.1.2 圆周阵列2 k  m+ P. p( N
5.1.3 草图阵列
* ^: ~5 A$ p; ^# o( `! ]5.1.4 曲线驱动阵列0 d2 Q/ b' N" p; i& y" W- G
5.1.5 表格驱动阵列
7 {; J  }+ n* ^5 Y1 g" ^5.1.6 实例--电容
) ^. Z$ z/ K; a- c+ D2 [9 {5.2 镜像特征
8 q% g1 U5 O, C5.2.1 创建镜像特征
- j" o' d+ q1 {) q- v' ?8 Q5.2.2 实例--台灯灯泡
; p3 r9 @# m' w8 m/ Y' y( c1 N5.3 特征的复制与删除
! G8 v3 ^6 ^, `. A5 }, F+ O5.4 参数化设计
9 p3 l, J! N& ?- x0 f0 \5.4.1 方程式驱动尺寸2 u3 o% r7 o  o; Q5 j0 u
5.4.2 系列零件设计6 |& g- W, a' q% q+ i9 a
5.5 综合实例--螺母紧固件系列
; r" x/ }  m% F# Y5 g第6章 特征管理' V- n5 o( b& X+ i- Y
6.1 库特征% T$ c8 Y: j! n: b: o) ?/ q
6.1.1 库特征的创建与编辑
6 n4 ?' ~7 k& v+ n& }6.1.2 将库特征添加到零件中
% y$ J* e- I/ V5 K* ?/ m' s6.2 查询
8 L/ @1 f; A- Q7 K% T: T6.2.1 测量
1 ~9 v8 E1 t1 S5 D. b6.2.2 质量特性* v# O% x+ H3 k1 i) H* T
6.2.3 截面属性
+ X! }, x5 @5 ~' ^, s0 ^- y1 L6.3 零件的特征管理
; J) w/ D7 V/ X) s6 Y% U6.3.1 退回与插入特征0 N- T# a! U9 U8 G! \0 A9 f" R% W
6.3.2 压缩与解除压缩特征
2 m' q+ M- S3 g2 m! v6.3.3 Instant3D
, q( w# J( F) G9 V6.4 零件的外观
5 \+ s6 G; h5 F$ t6.4.1 设置零件的颜色
1 `$ c  v% s$ Q" r' V6.4.2 设置零件的透明度, c9 [' M3 D, a% y8 p
6.4.3 实例--木质音箱
" ]9 G' n  l, \+ C( X6.5 综合实例--斜齿圆柱齿轮
7 k. A0 {* ~$ [3 V# a# s$ @第7章 曲线创建! n# M- |! t3 h1 ^8 h( O' \
7.1 三维草图
) h  r# ]  C2 @6 g; }) Z; B; y* x5 `6 o  s7.1.1 绘制三维草图
, ?" X% [2 F. \, p4 K1 G7.1.2 实例--办公椅
1 i2 W+ f3 F* `4 A* I7.2 创建曲线5 \; t8 Q3 K7 o; x/ i# y
7.2.1 投影曲线
, k3 m; T. t6 l, V7 q2 O1 b0 I7.2.2 组合曲线+ h2 m% G$ @) ^- E
7.2.3 螺旋线和涡状线* y& G" m) h. x) n+ I9 K
7.2.4 实例--弹簧
+ d& i4 @5 s0 W( |- l  }7.2.5 分割线
& s. K) @4 q/ `' `7 T7.2.6 实例--茶杯
! c) P* I3 s+ I$ H$ R1 C7.2.7 通过参考点的曲线% I( P! D* B- r9 \; L8 B" }# o" S
7.2.8 通过xyz点的曲线6 B" A( c9 n: ~4 k, v9 x( s. y
7.3 综合实例--螺钉
1 K1 X2 R5 g2 [$ L( E, A* {第8章 曲面创建; q! Q4 z0 V; _- f  l
8.1 创建曲面4 B) [) E; r  d* h7 f
8.1.1 拉伸曲面8 ]7 v9 w, t! T+ Z* a
8.1.2 旋转曲面( o7 m" p% w2 p* ~! a# {
8.1.3 扫描曲面
% B  C$ |  o/ p+ ?% `9 u$ ^8.1.4 放样曲面9 j" a3 w' s. O& V
8.1.5 等距曲面  ~  v& S5 i$ Y7 s
8.1.6 延展曲面& Y# h) a* X: m0 y9 K; }
8.1.7 缝合曲面
& M. |0 I2 E: P8.1.8 实例--花盆0 E7 F$ E. U# A' j% k
8.2 编辑曲面
; Z) s2 O- q( [$ G. E8.2.1 延伸曲面
+ H3 E  P" b, H) _8.2.2 剪裁曲面" z* i- P6 w+ N: E: q. ~) @2 D9 q
8.2.3 填充曲面
4 u- f: g, L1 E3 q  J8.2.4 中面! V' {" O- d: x7 A- m# q
8.2.5 替换面
$ O3 L% s8 i' O: e* C, X; W8.2.6 删除面
3 z2 Q5 ~) G6 }* x7 t! X8.2.7 移动/复制/旋转曲面
% g% a- C" P$ B* H3 U9 y  k8.3 综合实例--茶壶模型
0 q! N9 v0 X$ S3 O* z8.3.1 绘制壶身
+ Z9 @& G( N* X' e0 W8.3.2 绘制壶盖
& r- n  K" V1 E" l8 @4 a3 q1 q4 X1 c第9章 钣金设计
/ t' w" N& r6 N' S- r  j9.1 概述! O' y+ X5 y' |; Y2 U% j9 J
9.2 钣金特征工具与钣金菜单# f2 L* b5 J1 G+ H1 y$ @* K( @
9.2.1 启用钣金特征工具栏( X4 p3 x$ H+ a0 R4 L* J2 w
9.2.2 钣金菜单
, j8 p% r0 V) x, u# P) q& w9.3 转换钣金特征
  K  N1 \4 q/ M9.3.1 使用基体-法兰特征
& w. {8 b1 L1 P5 V8 s9.3.2 用零件转换为钣金的特征' O2 [( ~* R8 x  L1 h
9.4 钣金特征
3 G9 m# V$ {, t6 T9.4.1 法兰特征
3 w7 m7 s! \) F; a2 M6 }9.4.2 边线法兰
1 ]% T) f  H. a# n. {' q- M. u9.4.3 斜接法兰
( i+ T0 n0 x9 i: Q9.4.4 褶边特征$ z+ q7 h- q# O! p) K5 M1 w
9.4.5 绘制的折弯特征
( ~& p1 c7 ?) V: P; {' Y' a5 ?9.4.6 闭合角特征
) Z  m$ ]7 u9 K$ ]7 P+ e% j9.4.7 转折特征- @+ T5 B8 q" \+ G* s
9.4.8 放样折弯特征
  g1 @& j3 b3 d; t; i! x9.4.9 切口特征
& x6 n( }; D! n: T9.4.10 展开钣金折弯& p- C2 W, ^& g& D5 y
9.4.11 断开边角/边角剪裁特征
; t* ~1 t: q; n& ?* \7 W- i9 k9.4.12 通风口1 C7 b! W& _8 m0 M
9.4.13 实例--板卡固定座) `/ r4 S( y: s2 C! b
9.5 钣金成型8 G5 Q8 [+ J" n- Q& F* j2 l
9.5.1 使用成型工具' g1 z; z' t1 h$ ~5 j# q$ y- a6 d
9.5.2 修改成型工具8 j3 I4 K& G4 Z6 h0 g8 m
9.5.3 创建新成型工具
3 R& ?( t) s; ?6 p5 ^: n9.6 综合实例--裤形三通管. q: h: i" {8 [. N; |) a" c
第10章 装配体设计
' H* T# h  u: ~! D0 a' s- m10.1 装配体基本操作
4 C, b! \$ b# ]0 Y- n, Q10.1.1 创建装配体文件
) X3 n7 N8 w! }, s. Z10.1.2 插入装配零件6 U0 d8 B' w% T, h
10.1.3 删除装配零件
+ E; n% d" y$ Z# Z. j10.2 定位零部件5 _2 n( s; n8 @" ?* {2 b
10.2.1 固定零部件  g: M! v( S  d1 G; N4 g- T
10.2.2 移动零部件
9 |3 k: O/ ^% C# ]9 T! ?4 @10.2.3 旋转零部件) P4 T- R8 Q1 l* z& \, r8 m
10.2.4 添加配合关系! z  ^8 K! q4 n. l+ M
10.2.5 删除配合关系
  C% }' x8 }  `10.2.6 修改配合关系) P, V, ^; v( R% |4 P! C
10.2.7 SmartMates配合方式$ f: X# Z3 s: Q
10.2.8 实例--绘制茶壶装配体6 \; O# S, k, w! B- l
10.3 零件的复制、阵列与镜像
+ n% ?, J+ a) R+ ^7 ~7 G10.3.1 零件的复制( d) N, k- V- Q6 m2 n
10.3.2 零件的阵列
) g( Z$ c# M7 a& {2 s10.3.3 零件的镜像
" I8 g4 ^3 }; c! C6 H' [10.4 装配体检查7 q6 R) ~$ v, f, k1 S8 y  T" _
10.4.1 碰撞测试! c2 T9 z. g$ @  w% m
10.4.2 动态间隙8 L& v7 a: A3 M! C+ x0 y9 z) t+ i
10.4.3 体积干涉检查
1 ~1 f! o* h$ c1 ]* B10.4.4 装配体统计0 t9 J; O0 W# t, [/ H$ `4 r1 b
10.5 爆炸视图
& c' Q3 ^& D4 f( ^10.5.1 生成爆炸视图
  }- C! d, l" x3 m' X5 y. c7 N10.5.2 编辑爆炸视图
2 M( D! S1 b- o. t7 }6 O$ ?10.6 装配体的简化
/ S+ y9 u' R! c# C2 ~/ Q10.6.1 零部件显示状态的切换* R" }6 K$ c2 a# M) I, }
10.6.2 零部件压缩状态的切换3 v! Q) V1 o6 c2 X7 e4 X9 j
10.7 综合实例--轴承! U/ [" E$ X5 s9 V  q# X$ _
10.7.1 轴承外圈2 J1 P& L8 A3 W
10.7.2 轴承内圈. A, Z# X0 X" h- F) a
10.7.3 滚动体+ [9 f  P% v* ]; b1 q
10.7.4 子装配体
* s! r5 n1 J; C8 w' J10.7.5 保持架% l/ [  R0 ~1 l; j, s  N
10.7.6 装配零件: {4 A- o- u; |8 {6 ?* W, C5 V
第11章 动画制作! N8 G8 X% l2 I, y! O8 b& X
11.1 运动算例
' C" Y2 X5 V" A6 u11.1.1 新建运动算例
5 i* C% [: \3 v4 k11.1.2 运动算例MotionManager简介
' _: X' n; i/ {- K8 I7 F- b11.2 动画向导
( G2 m" S2 R( f0 e1 R1 E11.2.1 旋转
, C# N: r; ]- `0 o  r11.2.2 爆炸/解除爆炸
# ?; ?* Y, t( {5 R1 V11.2.3 实例--轴承装配体分解结合动画  U% s) m0 E6 m9 B( `- j6 y
11.3 动画
" v, G! @/ {$ I% Y- P6 t. _11.3.1 基于关键帧动画; u! z$ e# Z  @& f  S4 }* L
11.3.2 实例--创建茶壶的动画
8 I6 d8 d. P' c' ]# N- `/ p3 q11.3.3 基于马达的动画
) k" y5 m3 T5 G6 ?# A; y/ b11.3.4 实例--轴承装配体基于马达的动画' m. T5 x2 j" Q$ \7 A7 E
11.3.5 基于相机橇的动画* L6 C1 z; ]& r9 G4 E% V
11.3.6 实例--轴承装配体基于相机的动画
+ y3 @! i; p& ^! w/ H6 R' F11.4 基本运动
1 Y: o( @0 H4 Y- L; C11.4.1 弹簧) `0 V5 g9 K* p( I/ R( @
11.4.2 引力0 k: G/ W# |1 a8 h( D) V7 V
11.5 保存动画3 D% g' D  K. s6 G/ f
11.6 综合实例--变速箱机构运动模拟
, E# L3 G- f+ e, W: ?8 J第12章 工程图的绘制
& m  S- r0 ?$ V7 q7 }1 m. ]' J12.1 工程图的绘制方法
; v$ K0 O5 h' r3 p+ O  }12.2 定义图纸格式9 g( q, `% ?1 a. w( A3 c
12.3 标准三视图的绘制9 L9 {. B( n1 S' c) }: v5 b6 I
12.4 模型视图的绘制( d# X+ k$ g6 `: l" Z" L
12.5 派生视图的绘制
2 _) ^# h5 Z; W- x" C4 d  y* L12.5.1 剖面视图' M& j8 c6 s9 j$ O
12.5.2 旋转剖视图- E" f0 _! W2 @& P) u
12.5.3 投影视图
, n: [( P! D4 Y5 S8 c12.5.4 辅助视图/ ~! A6 W5 c) a+ X& D( ]9 [
12.5.5 局部视图/ j7 O! r. N) x* K/ b* s) ]" L
12.5.6 断裂视图
. B; X& h; j% u+ [! j0 {: m12.6 操纵视图
/ M) z. F) W3 z0 n+ n  O8 w7 z12.6.1 移动和旋转视图3 V0 B& H* Q0 t& U
12.6.2 显示和隐藏
' [2 M7 ^/ b4 q8 h( d. z* D* d12.6.3 更改零部件的线型
$ [9 L5 B) c# ]9 g( {0 z8 ?( D1 c12.6.4 图层
( K: J( H( N2 ?4 h4 o& H12.7 注解的标注
- O( W7 P8 v* ~! P0 L12.7.1 注释$ m4 t/ ]9 {1 E. v2 `! N/ \
12.7.2 表面粗糙度  x$ g8 V% ^( Q/ p5 {' X+ |
12.7.3 形位公差% w9 w7 q7 i' s3 b
12.7.4 基准特征符号
* c" f$ E/ Y6 B5 ]: w! {0 [12.8 分离工程图
5 {3 J2 C; A9 a3 @; {% d12.9 打印工程图
* p& X# b" S3 R  t12.10 综合实例--轴瓦工程图" g* c" X! W4 Z5 l! n/ @+ ~& x
第13章 齿轮泵设计综合实例
# P$ P; z! x  x; }+ q  z% {13.1 螺钉
! y7 t+ u# i4 m4 R13.1.1 创建圆柱形基体' N4 R) M2 ]# |( c
13.1.2 切除生成孔特征: e, T6 k- M$ _3 M* R0 j. H
13.1.3 创建切除圆锥面# e$ p5 E' @& h4 G% p& W
13.1.4 创建内六角孔
/ l& h" N6 I0 c) N# H9 y13.1.5 创建螺柱部分5 c* A- }# C. J0 |3 G
13.1.6 生成螺纹实体4 ?: [, n! }2 {4 b3 h
13.2 压紧螺母$ A. P8 A" u" o
13.2.1 创建圆柱形基体
2 X2 X" Q4 W1 k- N1 a8 S13.2.2 利用异形孔向导生成螺纹孔: P; e3 ]; T6 n8 x
13.2.3 创建螺纹孔底面2 @  X7 Z8 K' t- `
13.2.4 旋转生成退刀槽4 k( J/ v: d' G7 m! l$ k
13.2.5 打孔
  g5 l, j0 Q$ x) Z* o13.2.6 阵列孔特征* ?4 y& ^7 x' x1 S
13.2.7 创建通孔、倒角
. k' p, o) A5 e9 }8 e4 k13.3 齿轮泵后盖5 M. E  t% p( s
13.3.1 创建齿轮泵后盖主体
( P# q# i% A9 Q0 r( ^# v13.3.2 创建螺纹特征' L1 a9 k* A$ W8 n4 c0 n
13.3.3 创建安装轴孔% D- S# X! g0 o1 V
13.3.4 创建螺钉连接孔
8 U) b7 X% s' }8 I/ L5 p13.3.5 创建圆角特征* F5 e# u4 }& f
13.3.6 齿轮泵前盖设计
% b3 Z0 e% o; W13.4 传动轴
# P' f" `. a( H: ]$ ^* a& R13.4.1 创建轴基础造型. O6 e: {4 ?" ?/ v
13.4.2 创建键槽
5 d% P  @- x) l! R3 D( |5 V13.4.3 创建螺纹和倒角特征
- }5 i4 ?; x# a13.4.4 支撑轴创建, [  y# c/ t0 T; U
13.5 圆锥齿轮0 U; A( L* F  t5 W6 g3 V/ {  O0 x% I
13.5.1 创建基本实体
8 _7 q' L/ L7 K0 g8 i5 z13.5.2 创建锥齿特征
. Z( l2 e2 ~* e# I  S: @13.5.3 拉伸、切除实体生成锥齿轮
( J+ s8 o. ^; P* o13.6 齿轮泵基座, V3 @5 |7 R" p" C
13.6.1 创建基座主体
' ]2 G7 L: K" L13.6.2 创建进出油口( o9 Q& V( c1 @5 ~0 ~5 s  i  W7 S4 _, I
13.6.3 创建连接螺纹孔特征
, k9 _* s4 O8 S0 _( k% |, ~13.6.4 创建定位销孔特征
( F# A( z. T+ L( V13.6.5 创建底座部分及倒圆角
: ~. ]1 n  r* R8 B8 k# w. O13.7 齿轮泵装配
4 }: q) a# E7 x+ e8 E1 k: s% u13.7.1 齿轮泵轴组件装配
; t2 Y( L0 z; K0 a13.7.2 总体装配' O/ q4 Z# \! O5 p9 l9 w
13.7.3 创建爆炸视图/ Q6 X: p; e% f. _5 V& V8 S
13.8 齿轮泵装配工程图9 ^- Q' J/ ?! `- G. p: C+ l
13.8.1 创建视图
! [5 ]+ a+ I, L& j2 a# D13.8.2 创建明细表
; f$ L& j( Q/ Q+ U9 o13.8.3 标注尺寸和技术要求
$ b/ q6 t3 O, B& D  d. x) \8 x# t( j& L/ G/ W
! K; p" S1 B% f6 Y

评分

参与人数 4金钱 +120 收起 理由
乘风踏浪 + 50 赞一个!
憂傷滿思緒 + 10
乌啦啦啦 + 10
北纬23 + 50 赞一个!

查看全部评分

欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
叶子风尚 发表于 2012-12-8 21:51:24
怎么学软件有效率
★憇菿蕜傷 发表于 2012-12-8 22:11:58
不错的书籍; e8 k+ {4 z: t; G4 T) c
ljha123a456 发表于 2012-12-9 17:22:47
感谢楼主,下来看看6 d  i$ [5 Z* _3 X3 @& f5 U
lfc 发表于 2012-12-9 21:32:53
感谢楼主
topenny 发表于 2012-12-9 23:19:30
谢谢分享,
summer54 发表于 2012-12-9 23:47:50
看看。谢谢分享
3 }5 Z, p1 p7 R: b7 T2 B% z5 z
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-10 08:45:43
叶子风尚 发表于 2012-12-8 21:51
5 o) k' K% ^8 F$ V5 X) |6 d! d怎么学软件有效率

6 [1 a6 E4 ?1 k% O# E! B( w自己找些图练练~
欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
libracx168 发表于 2012-12-10 09:57:09
好资料
* C7 V* V; J" d+ S
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-10 10:45:21
libracx168 发表于 2012-12-10 09:57 " E# Z: M  `1 U$ N3 Y
好资料
% S: K# c- P0 A6 A8 ^1 c  C: z
{:soso_e113:}
欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|京ICP备11009482号-2  

400 - 818 - 3535 (中国地区咨询电话) | 达索析统(上海)信息技术有限公司北京分公司

京ICP备11009482号-2 | 电话:01065362288

北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼707-709室,邮编:100025

GMT+8, 2018-9-21 04:01 , Processed in 0.225101 second(s), 44 queries .

Copyright © 2002-2018 Dassault Systèmes - All rights reserved

快速回复 返回顶部 返回列表