QQ登录

只需一步,快速开始

登录 立即注册

(分享)“书”SolidWorks 2012中文版从入门到精通——下载

  [复制链接]
查看: 60745|回复: 1572
雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-8 21:10:31
本帖最后由 雷瓦SW服务专员 于 2012-12-19 13:18 编辑
/ m* W" `. o% J( E
$ s) O$ ^& i, I3 R: N下载链接) o# n& G2 l2 J$ [/ i4 S& i# W
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; ]2 z# S$ A! Z7 L2 s6 J# Q) H
, n! c. u& a' K( N$ ?9 \2 L  Z* k
目录+ g# m9 L" ?+ N
第1章 SOLIDWORKS 2012入门8 f+ O* O3 K+ y! K( U& r
1.1 SolidWorks的设计思想
; Z! {# O6 J% W0 G  u1.1.1 三维设计的3个基本概念
! }$ b3 h" [4 B& k7 _3 i1.1.2 设计过程
! J4 E5 o6 b8 y8 S1 C1.1.3 设计方法
: X% R7 b& W$ d+ E1 M1.2 SolidWorks 2012简介
; R( G8 n1 J7 i1.2.1 启动SolidWorks 20122 R1 X' A5 w3 ]- c0 z* i
1.2.2 新建文件) H! b3 N& ^: n. n; A  c% }7 s
1.2.3 SolidWorks用户界面' `2 w( y+ v2 O/ j
1.3 文件管理3 B: [/ _' I% H4 e
1.3.1 打开文件
# n8 c4 a0 a  P0 C* H5 J3 m! J1.3.2 保存文件$ G( Y4 W, K; S% W
1.3.3 退出SolidWorks 2012
. G9 l4 i/ o2 I1.4 SolidWorks工作环境设置
+ {) t: H6 z, t3 R1.4.1 设置工具栏+ P+ |: Y* V( t7 k/ N3 |
1.4.2 设置工具栏命令按钮
2 K& X! _: R" e6 r$ z1.4.3 设置快捷键8 J$ |' I+ I$ ?9 Q" o% s
1.4.4 设置背景, `$ T9 `) X0 w/ v
1.4.5 设置实体颜色" k: C* s2 f$ B: o
1.4.6 设置单位
5 t6 Q" j! Y7 T! s1.5 SolidWorks术语0 G, S4 Q8 F  J5 H- @( G/ z
第2章 草图绘制基础
" G1 p0 P' I6 e5 G4 U+ X/ g2.1 草图绘制的基本知识$ _1 v8 G3 G7 O$ d  o9 J
2.1.1 进入草图绘制  G6 `1 y7 X' G/ ]# J. X
2.1.2 退出草图绘制
$ p  }' \# U5 S3 H1 T. T! F2.1.3 草图绘制工具
3 b8 U, J+ L5 B- g2.1.4 绘图光标和锁点光标$ b  p1 c, ]% t4 P4 \; z. M: b
2.2 草图绘制' j8 l. |9 T0 O& j+ I5 U3 \
2.2.1 绘制点
2 L: S4 ~& P" `2.2.2 绘制直线与中心线* t6 W& d3 l# Q" @8 |- |
2.2.3 绘制圆
3 E. {( m, A3 P& }  S2.2.4 绘制圆弧
. r% e% y3 c/ [6 B; _2.2.5 绘制矩形3 Q- b) v- |- A' P3 ~- y
2.2.6 绘制多边形
! W0 e$ q; }* E' O( j1 p8 ?2.2.7 绘制椭圆与部分椭圆
( Q" M2 m0 U& g. w; x) l5 t. P" @2.2.8 绘制抛物线" c+ a; E1 @, u. ^/ Q: y5 x! j
2.2.9 绘制样条曲线0 _/ g: f' N6 c4 ?
2.2.10 绘制草图文字
: }8 T. g3 p+ m2 L& Z2.3 草图编辑, p' F' \+ N' q4 w) ^# i3 V. B& n
2.3.1 绘制圆角
4 q$ \4 r! W+ H) V2.3.2 绘制倒角
( [" q& F# T+ I9 n2.3.3 等距实体. K! k1 {0 J% a9 T
2.3.4 转换实体引用
; l4 s1 H8 F2 y4 ^# y# b& s2.3.5 草图剪裁+ m8 T" _0 i8 R# t; q" r
2.3.6 草图延伸
. v+ @1 a6 P% Y+ e9 g0 u3 p2.3.7 分割草图
/ _7 U5 D" [" {2.3.8 镜像草图- ~& Y; b8 e0 R, _$ i. w# H
2.3.9 线性草图阵列
& F% X- \& P% l* \$ M# v- N2.3.10 圆周草图阵列
; g9 A; z+ J6 s# e$ f6 x2.3.11 移动草图. H' v8 S5 o! b( _3 @
2.3.12 复制草图6 b. v' X' p6 Z6 {3 a4 [
2.3.13 旋转草图
3 [6 x9 ]! N# V$ W2.3.14 缩放草图& W( e) J7 f. B3 D$ A5 T2 w* h; q
2.3.15 伸展草图
& @6 x8 D; M# H# u9 h2.4 尺寸标注/ X, U8 D: Y( J/ f( _7 P! `% {! A4 a
2.4.1 度量单位
" O: j7 J2 z+ a2.4.2 线性尺寸的标注" O0 A4 C) Z/ M1 w
2.4.3 直径和半径尺寸的标注5 T! F* L) Q3 ]3 N' r% v; ~
2.4.4 角度尺寸的标注
- g! Q' H( }+ c  r* h$ x2 R4 o. x$ B2.5 添加几何关系: P( a: ^2 g" H) S
2.5.1 添加几何关系
% K& q4 Z# x, x) W# z2.5.2 自动添加几何关系
7 G) T6 [3 D# V6 E2.5.3 显示/删除几何关系8 C* K) h0 k3 t. A/ I6 @: x. L
2.6 综合实例--拨叉草图
/ E  D2 c' }; v  r6 v第3章 基础特征建模8 J8 s) h, V: U1 i
3.1 特征建模基础; {0 {: B: F3 ~' w6 W. Q
3.2 参考几何体: I4 ]; I' |" o: y4 x- }
3.2.1 基准面
+ ]# @5 X6 K8 n% k& ^3.2.2 基准轴. B7 U/ x+ ?/ H$ Q3 K0 W9 q- r% b
3.2.3 坐标系' h1 G# ^! ~0 h( _4 E2 i% G- R
3.3 拉伸特征
' `3 x8 R4 C# H+ b: v0 K3.3.1 拉伸实体特征' M, S" n& i( H* J( x( {; ^
3.3.2 实例--圆头平键7 Y9 I* j& ~1 z, ~. D6 |
3.3.3 拉伸切除特征
+ u4 R1 J4 S- T5 F# J6 M) I3.3.4 实例--盒状体
# w$ o5 p( S6 V: r, m; x; X1 N3.4 旋转特征3 b" i# o' P2 D; q4 h) t
3.4.1 旋转凸台/基体
2 ^* i: u0 C& ?9 a2 O3.4.2 实例--乒乓球# \6 L' l8 l6 j2 J; {5 ?
3.4.3 旋转切除5 \  H- J6 t: T; k+ s, Y
3.4.4 实例--酒杯
& H! b$ s3 h* {; j3 x3.5 扫描特征
" g8 |  c) h- d& e% o4 Q3.5.1 凸台/基体扫描
5 D( n2 ]: U- N2 ?5 I. b3.5.2 切除扫描% Z+ S0 l! @+ }$ X
3.5.3 引导线扫描% u1 c9 K- p0 M$ P, P- E+ B% L
3.5.4 实例--台灯支架
# s1 k9 y6 p  Q" L' G4 x3.6 放样特征9 O( `7 [& `; j! e0 y+ J
3.6.1 设置基准面
6 A; a( C; W5 y3.6.2 凸台放样- h% J2 M* h1 D& H
3.6.3 引导线放样# [7 l! Q2 I3 u. Y
3.6.4 中心线放样
; ?+ n; _, b: b: @8 q+ k3.6.5 用分割线放样3 q% M/ [! e, D% S# @1 O: a
3.6.6 实例--电源插头2 y2 u, o. Q+ Y9 P
3.7 综合实例--摇臂' p2 x4 M% m' v1 ]2 X  J% A
第4章 放置特征建模- ^6 O6 r" k5 ?% R
4.1 圆角特征
, E% r& y& q$ ?2 \4.1.1 等半径圆角特征
' |, B1 D% b* B9 K1 T4.1.2 多半径圆角特征
$ ~+ @" y2 i0 H8 z4.1.3 圆形角圆角特征$ d3 l0 d" v( H" l1 h
4.1.4 逆转圆角特征
8 n1 o2 q# o3 J. ^& j4.1.5 变半径圆角特征
7 c2 O' W* F6 f2 l4.1.6 实例--电机  k6 |. R! M4 D# j$ K
4.2 倒角特征& b5 T1 m5 V  J* f- L- `
4.2.1 创建倒角特征
4 {' l1 k4 A% Q: k4.2.2 实例--混合器
7 C4 [4 |6 y- m: K4.3 圆顶特征
* T0 B  @1 d, D% z) N% d0 |4.3.1 创建圆顶特征
7 R+ O( h" |9 z- s4.3.2 实例--螺丝刀% X! X. z; d0 t2 y1 D; L  G( d
4.4 拔模特征
: Z: S% M4 H9 E% y7 \3 ~0 h  t4.4.1 创建拔模特征8 N  J8 P  _2 ^0 r6 \9 I: |
4.4.2 实例--球棒
) G1 ~- @3 V0 i+ U4.5 抽壳特征$ O6 ?) C- p* \+ ?7 m+ s
4.5.1 创建抽壳特征, f0 [/ {1 _/ T/ v/ o6 h9 `
4.5.2 实例--移动轮支架- D1 k+ {4 X8 P3 `1 p# E* `
4.6 孔特征, ^6 N. y3 @" l& W9 b
4.6.1 创建简单直孔
- e& v: b# k( l: {. T' D* o* Y4.6.2 创建异型孔
4 E  x/ d; X) p/ J* V% g4.6.3 实例--锁紧件% m* v" b7 Q9 O! B! \7 a4 }; J
4.7 筋特征7 R; i* ^% h# l# p4 ?1 l0 F7 ]3 V  N
4.7.1 创建筋特征" J; t# `0 G* o
4.7.2 实例--轴承座: |' }5 r2 @6 u2 S% X
4.8 自由形特征
# |% z6 f& q! N+ W7 u! e3 H4.9 比例缩放) ~/ {) B& F8 N: z  U* U' X
4.10 综合实例--支撑架' V8 x5 Q5 \: a  L; c) u) ^' l% H& _
第5章 特征编辑
9 ^) x; b' W5 m% u& D5.1 阵列特征1 p# F0 d6 X  V$ a0 v+ P: Q% J0 w+ ^  @
5.1.1 线性阵列
5 t3 ?* i+ U& a4 P5.1.2 圆周阵列
% B' c' B9 Y* _6 v6 j% W9 V5.1.3 草图阵列* L2 N2 U. d0 [3 R0 T- B  {% d& ^
5.1.4 曲线驱动阵列
8 d1 X" c6 X$ A( [6 T5.1.5 表格驱动阵列# }# j5 P1 a8 T
5.1.6 实例--电容
" Q+ {6 z( N. J! E( {5.2 镜像特征
) g! {7 F& S5 U2 v5.2.1 创建镜像特征  N  `! U5 a: N2 n. G
5.2.2 实例--台灯灯泡
3 u# r* N( K1 B6 o1 [5 m9 `& e5.3 特征的复制与删除3 z2 x. `0 d0 y! I% f
5.4 参数化设计. `6 L. K& Z% s# X4 g0 h) f
5.4.1 方程式驱动尺寸/ S6 m2 u/ L& x& ]5 ?2 T; N
5.4.2 系列零件设计
+ X4 p: K5 u. S$ J5.5 综合实例--螺母紧固件系列
. i6 z2 K: T$ p- Q8 g8 T0 v! }0 D第6章 特征管理
6 a# M& _3 D7 b" j6 m* d6.1 库特征
; o# W  Q) f" V; G6.1.1 库特征的创建与编辑* X4 s* G) }# O  C1 K
6.1.2 将库特征添加到零件中: G5 P! `% I3 E6 y. J& P
6.2 查询
1 J* ?" k3 g& a( @* }6 o6.2.1 测量# x# v6 m( k, i1 d3 O" ]9 h( \& ?6 i
6.2.2 质量特性9 V3 X2 b  k% B( Z
6.2.3 截面属性
: t+ O. v, D; h( }9 y% r9 ~5 N6.3 零件的特征管理
, ]3 M, @' G9 m" ?+ k, @/ O2 X4 Q6.3.1 退回与插入特征4 ]) t9 f3 Z5 f3 f; `
6.3.2 压缩与解除压缩特征% c1 I' R4 i* ~+ Q9 J
6.3.3 Instant3D% q7 h6 T7 O3 S* G! u# {" u
6.4 零件的外观- K- h6 {; q0 Q+ e8 d: h
6.4.1 设置零件的颜色" Z! e$ `4 Q7 j& S
6.4.2 设置零件的透明度9 ]) t1 \! G& b+ U1 o
6.4.3 实例--木质音箱
3 Z8 O& |8 T& b- @' j5 z6.5 综合实例--斜齿圆柱齿轮+ Z% C" R1 {& ?: i) [- g
第7章 曲线创建& Y3 N0 j+ w  p
7.1 三维草图2 N3 q8 j% O( ?6 G
7.1.1 绘制三维草图
) h; R" l  b6 j. s- X) h# F' H7.1.2 实例--办公椅
' X* f. P6 ]& ?9 L! J' t: n7 m% j2 S7.2 创建曲线/ ~# K$ y! \4 Y; c4 q, S
7.2.1 投影曲线
( z( E6 ^6 a; f; h3 P7.2.2 组合曲线8 n# V2 s) F0 S3 i5 M" N
7.2.3 螺旋线和涡状线
! `, I9 m" B( K, Q6 w" w7.2.4 实例--弹簧5 [) e/ M4 N- v1 l0 x4 k
7.2.5 分割线9 I( h: C% k1 `  J, W( z8 R
7.2.6 实例--茶杯
; b! @. V- I+ V: I7.2.7 通过参考点的曲线
! |) s  L/ ?" L" h0 h4 w6 f! {7.2.8 通过xyz点的曲线
/ @& _: w6 ?! m7.3 综合实例--螺钉
5 x- x/ a8 k* ~( A! U第8章 曲面创建
: S, {' @6 ?# W# E8.1 创建曲面: ?* t' A: |4 J( j9 S
8.1.1 拉伸曲面
; `: N( B9 F) j' }7 z' Z1 l( t8.1.2 旋转曲面5 G5 s0 E+ q" o( L6 V
8.1.3 扫描曲面$ S/ g/ a" N  B+ K  M, K
8.1.4 放样曲面, _3 f0 v  s' G. k5 k% V
8.1.5 等距曲面
# U: Z4 }3 u: `; [8.1.6 延展曲面
( Z$ Q  [' O( d5 w& A8.1.7 缝合曲面. x) O% z# p+ R$ Q* `1 |; ~
8.1.8 实例--花盆
. N, [" U5 x! l8.2 编辑曲面4 w8 }. P6 q- X
8.2.1 延伸曲面
6 `$ b5 h- i/ d/ i9 G4 d! H8.2.2 剪裁曲面1 ]0 V# t; U! ?8 C; \
8.2.3 填充曲面
2 g2 ^* m4 s8 F0 t8.2.4 中面
$ W) ~6 F$ @1 z+ p8.2.5 替换面
) d2 s$ x: ]; A/ y8.2.6 删除面1 O/ K: J4 k, _0 K
8.2.7 移动/复制/旋转曲面
9 W; w! @$ g# I, ?8.3 综合实例--茶壶模型# {: P" F: Z' a5 |& |9 M5 P
8.3.1 绘制壶身! f) W- j6 T8 y% L3 s: r
8.3.2 绘制壶盖
; N$ u7 s3 }7 Q) m! F第9章 钣金设计1 b5 F* R9 ]! ?# B2 v
9.1 概述
+ T5 p/ q5 c/ F% U5 @! F6 i9.2 钣金特征工具与钣金菜单4 S) _2 U$ b+ P: j: y* w# p
9.2.1 启用钣金特征工具栏8 I  i$ \. ]6 s6 T3 V! C
9.2.2 钣金菜单/ K/ _% m4 g7 [0 g1 q, e- V/ x
9.3 转换钣金特征- S8 n; f  h8 ]6 V
9.3.1 使用基体-法兰特征
/ s% D7 Z) k$ ]9.3.2 用零件转换为钣金的特征
- y+ J/ v/ [& z+ j" j0 b' f: g9.4 钣金特征. ^$ y& k4 R. \
9.4.1 法兰特征
5 ?8 O" h3 g5 X0 w+ ^9.4.2 边线法兰
2 ?, z- x9 U/ j0 Q6 D- \# e0 x% U9.4.3 斜接法兰
" d6 Z$ `' O& H8 M% U& v  @9.4.4 褶边特征2 f$ \# w1 N3 k, B% s7 F% A% z
9.4.5 绘制的折弯特征( j) N8 |$ t3 q- Q+ h1 W" G) c
9.4.6 闭合角特征
, @4 K; f0 Z5 W# o9.4.7 转折特征5 y4 p6 S) E1 s  z
9.4.8 放样折弯特征
$ E6 i+ z) w6 h& K7 e9.4.9 切口特征
" w* B  d# c! \0 y9.4.10 展开钣金折弯" G: T, c( q7 }- T8 C8 B* J
9.4.11 断开边角/边角剪裁特征
3 _+ _/ K; x' ?+ y' F: C' ^& `9.4.12 通风口% N- W" d+ T& S
9.4.13 实例--板卡固定座
" |6 Y2 O) X! Z! c* c9.5 钣金成型& ^  E  c7 D9 @3 p" g
9.5.1 使用成型工具& M: h* {- q: F% ?/ u0 b( C
9.5.2 修改成型工具
7 P: v9 f. \# H0 P, h$ O! S9.5.3 创建新成型工具
2 _1 }: _( y& g9.6 综合实例--裤形三通管
8 ^3 C$ d: B( n第10章 装配体设计# P* s; L7 ?1 E, f* Q7 l9 m
10.1 装配体基本操作
3 N) T; i' M2 [6 V/ F' K$ m10.1.1 创建装配体文件
8 U/ k) ?6 F3 o6 ]10.1.2 插入装配零件/ H4 M9 ^0 P( |
10.1.3 删除装配零件) i; o& ]! j# G, m5 x3 u3 W( h7 |
10.2 定位零部件
) D+ ^, t$ ~" B. q10.2.1 固定零部件
4 E* _1 w+ c: t4 O5 M10.2.2 移动零部件2 {4 `* I) q& B% H$ x
10.2.3 旋转零部件
8 K6 G6 k: E9 F' h10.2.4 添加配合关系
3 J' G/ }+ c1 j" L) l/ X10.2.5 删除配合关系; x/ K+ h3 Y! o0 G' X
10.2.6 修改配合关系
+ s3 @$ q# A% \" W+ @10.2.7 SmartMates配合方式( f# @) o' B4 x2 U5 \! F% h
10.2.8 实例--绘制茶壶装配体
: v& O6 O0 F. u8 P10.3 零件的复制、阵列与镜像+ Z7 r1 u/ o6 w( T  c6 s
10.3.1 零件的复制
0 O" w4 ~4 o0 a, c2 C8 x10.3.2 零件的阵列) [4 W6 a% Q2 I4 u
10.3.3 零件的镜像4 R4 @) _% O7 W$ B# N# ?
10.4 装配体检查
$ a& [  p: a7 h: }7 z4 o10.4.1 碰撞测试
7 s# y- u5 s: {3 S10.4.2 动态间隙% i* W; o, Q9 ?! o. h+ |. W
10.4.3 体积干涉检查9 G3 w0 C# q$ \  ?( u
10.4.4 装配体统计- \. c. y! a2 g" S
10.5 爆炸视图
2 F  k9 w4 i+ q8 {) M% l6 Y! H! L10.5.1 生成爆炸视图( j* d6 @# v( ^! {8 N  C) R0 N# T
10.5.2 编辑爆炸视图) a# [* u, \  }1 _0 N
10.6 装配体的简化' O2 k+ y) W, [2 V, C$ N3 p, N8 {+ G) \
10.6.1 零部件显示状态的切换
1 ?. M) B/ b. ]- @6 k7 ^5 s10.6.2 零部件压缩状态的切换
9 Y6 `+ w" L& C5 I+ h; k$ n10.7 综合实例--轴承
1 w& R1 Z& W1 l9 r10.7.1 轴承外圈0 m/ Y& u& O+ _$ w" e7 i
10.7.2 轴承内圈
' e! l" a- q! M8 s/ w) p/ z10.7.3 滚动体
$ c( s! E7 c4 e) Z10.7.4 子装配体
! K* j2 E) \* n9 `$ E! T10.7.5 保持架
, X; M% R% u) b* b- G10.7.6 装配零件
+ ~' H0 @: Z9 {第11章 动画制作
" E) G$ s$ `0 d- L- }7 h- q11.1 运动算例
" r6 a" D4 a; s- F7 y+ K11.1.1 新建运动算例+ P9 _6 i7 e: f: F. m+ i
11.1.2 运动算例MotionManager简介! `# B5 {& u" m1 f# N) ~7 h
11.2 动画向导
/ Z2 i# J6 K$ D% J4 I& \11.2.1 旋转' f7 R5 _6 u( m) Z* \
11.2.2 爆炸/解除爆炸) \  ?3 o. X/ K1 _8 B
11.2.3 实例--轴承装配体分解结合动画/ p$ m/ R3 Z( a& ~) l& E
11.3 动画& E8 T; [  X. }, A3 q- U( P$ {
11.3.1 基于关键帧动画
3 W. O8 d0 R2 }* r. m11.3.2 实例--创建茶壶的动画
8 R6 z) h5 Y& u0 g1 K) m$ z11.3.3 基于马达的动画
' ?. ^) _! C+ u, y11.3.4 实例--轴承装配体基于马达的动画0 N/ }- V  _# J- L  j3 l
11.3.5 基于相机橇的动画
% [( N; T6 [( C( h11.3.6 实例--轴承装配体基于相机的动画. E: K0 W+ `$ e. v1 L
11.4 基本运动6 d- }, S! G' y
11.4.1 弹簧
; O; f5 q& M. w) a. i, G2 Z11.4.2 引力
6 W1 B/ ^5 G5 C0 P$ s: ~11.5 保存动画
/ b1 X* c' M$ x# {11.6 综合实例--变速箱机构运动模拟
( _7 d- p+ S+ d( x1 X6 W1 g/ l第12章 工程图的绘制3 A) R  j2 u( D
12.1 工程图的绘制方法0 }: J, ^$ a2 z# ~; H3 ], ^
12.2 定义图纸格式5 ]" |3 _8 N( D' U8 _- k0 c
12.3 标准三视图的绘制# L9 c0 S) D  a8 U
12.4 模型视图的绘制# E) O: S8 \* u* z
12.5 派生视图的绘制/ K5 Y1 H- z: m+ u7 i/ j( T
12.5.1 剖面视图
+ r" T5 U0 d! W7 I# y12.5.2 旋转剖视图* I( j6 \0 L) z' H& O0 ~# B" T, p
12.5.3 投影视图. R. l; \& X1 ~/ `0 K
12.5.4 辅助视图
# Z) G' ^2 n; g- ]12.5.5 局部视图. J2 }' q; u1 f6 s6 l3 s
12.5.6 断裂视图& B, v6 e/ U5 L) l/ a  ]6 C7 W
12.6 操纵视图. z; ~8 O9 C; n6 ?
12.6.1 移动和旋转视图
3 f( P4 _/ Q$ X; N12.6.2 显示和隐藏
! P9 w. {( s& r5 `0 V* J. O6 D9 I7 ^12.6.3 更改零部件的线型" ], C9 s6 x* ?! `* W, ^) U8 i
12.6.4 图层; C8 }2 g" s- J; ?2 S9 n1 F
12.7 注解的标注
* O& @1 p2 P" r3 Q0 n% c12.7.1 注释2 S2 b0 R8 I: K# P+ m: g/ Q8 V
12.7.2 表面粗糙度9 x. }: j/ F" D8 @# c+ g) X- S1 I
12.7.3 形位公差! s0 d9 j) d2 M
12.7.4 基准特征符号
* K. ^4 e$ U1 o9 o! Q; _12.8 分离工程图
1 u3 m0 ]  R4 j0 z7 z; C12.9 打印工程图1 r( b* t. k0 q
12.10 综合实例--轴瓦工程图
$ I+ z) d6 _2 L8 f第13章 齿轮泵设计综合实例$ |+ ~8 m* S; I: y  V
13.1 螺钉6 I7 K4 _- ~; O7 E- n
13.1.1 创建圆柱形基体
% L, `0 V6 P. b- h! V+ l13.1.2 切除生成孔特征
. R9 i: F3 o& s0 N13.1.3 创建切除圆锥面
& m0 K6 C2 D! ~9 I13.1.4 创建内六角孔
! o, A* O- s3 P+ Q. h# N2 J+ N13.1.5 创建螺柱部分' h9 ]3 i; W/ Y( u% p/ S) |/ Y& r
13.1.6 生成螺纹实体
4 T& P: B% v8 t) q' C13.2 压紧螺母
$ V; a4 ~: F1 [0 A13.2.1 创建圆柱形基体
6 Y- W, U8 i9 R& I. [9 {. q13.2.2 利用异形孔向导生成螺纹孔8 ^8 U" p$ S2 a$ T+ M+ G
13.2.3 创建螺纹孔底面
  L$ ]1 g* M! z2 O- |. R13.2.4 旋转生成退刀槽
% ~, B$ r( V( [/ e* X" {' W13.2.5 打孔* O7 s4 k; W! Q4 v4 f: W- s
13.2.6 阵列孔特征
2 q3 `& k( |& t3 I; `. O13.2.7 创建通孔、倒角
4 O9 m! s7 K+ }" w# J; ^6 R+ \" X13.3 齿轮泵后盖) F& S3 y+ i5 F  C
13.3.1 创建齿轮泵后盖主体1 P& J& ^4 D" X% a0 _' H! H
13.3.2 创建螺纹特征* {9 C3 ~# x3 O7 }; G
13.3.3 创建安装轴孔
" E) ]8 b; Y% }/ A13.3.4 创建螺钉连接孔. j# v  A4 p" Y
13.3.5 创建圆角特征
1 e# r; V1 j! Y. P+ r13.3.6 齿轮泵前盖设计9 c5 {6 F, ]! S" c! H$ J- e
13.4 传动轴
* x3 g# X$ I5 L, C8 K4 N9 ^13.4.1 创建轴基础造型
0 |* [5 g1 q& Q6 {6 O7 I! o13.4.2 创建键槽
, F0 `6 p- n1 @' p, P" }13.4.3 创建螺纹和倒角特征
2 W# O+ k) S, }* T! s) Y1 @  h% I' m13.4.4 支撑轴创建
+ K( h5 n, k- z' A) `- [1 l& K( ]13.5 圆锥齿轮
" L5 Z% h0 q; f13.5.1 创建基本实体
9 o' y0 i6 n1 w/ t" K  ^. U13.5.2 创建锥齿特征) A$ q" {, w9 D5 I/ E$ w
13.5.3 拉伸、切除实体生成锥齿轮
2 ~0 E' t- Y# K9 h' o1 s) X13.6 齿轮泵基座
. u' H  {) M- J( d7 }( W13.6.1 创建基座主体
  n! W$ m6 Y7 [0 u% I; R  R/ [. y13.6.2 创建进出油口
& L% _4 L! C) S1 A13.6.3 创建连接螺纹孔特征
& V- ~  f& E- R! Q13.6.4 创建定位销孔特征7 \  W/ e( r. {7 B: \5 `% k+ x7 X, X+ ~
13.6.5 创建底座部分及倒圆角
1 j! P, b1 @" U7 N13.7 齿轮泵装配
/ [9 p+ V5 B& j7 ?( T5 C2 s13.7.1 齿轮泵轴组件装配) K% N' _" _# t
13.7.2 总体装配
6 X2 ]5 Y, H+ l& P13.7.3 创建爆炸视图( ?" M% @8 x* E
13.8 齿轮泵装配工程图
9 o4 u9 N7 C4 t) ^% R: C+ }13.8.1 创建视图
$ N8 \8 R& c# m8 {- ]9 W: A2 ^) R. ?13.8.2 创建明细表( k6 i) l3 J2 u. x6 C
13.8.3 标注尺寸和技术要求. e% g( y+ c# G: U, O  C

! ^( E+ f% @8 G9 l# C- E6 D5 C/ {, U9 C

评分

参与人数 4金钱 +120 收起 理由
乘风踏浪 + 50 赞一个!
憂傷滿思緒 + 10
乌啦啦啦 + 10
北纬23 + 50 赞一个!

查看全部评分

欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
叶子风尚 发表于 2012-12-8 21:51:24
怎么学软件有效率
★憇菿蕜傷 发表于 2012-12-8 22:11:58
不错的书籍6 T6 A9 W: V; F$ i
ljha123a456 发表于 2012-12-9 17:22:47
感谢楼主,下来看看4 Q, K0 T# s$ D/ S8 e
lfc 发表于 2012-12-9 21:32:53
感谢楼主
topenny 发表于 2012-12-9 23:19:30
谢谢分享,
summer54 发表于 2012-12-9 23:47:50
看看。谢谢分享( ~- {. G$ b4 a" ~) I
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-10 08:45:43
叶子风尚 发表于 2012-12-8 21:51 * Y7 G$ Q+ s2 G" m* K5 {: V
怎么学软件有效率

) ^9 i/ m& {; B. O& g自己找些图练练~
欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
libracx168 发表于 2012-12-10 09:57:09
好资料
+ ^9 I7 ?1 }+ \8 D. n0 g% E
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 2012-12-10 10:45:21
libracx168 发表于 2012-12-10 09:57
  w6 m0 D! h) |好资料
) i7 S/ ^! Z3 o0 ?
{:soso_e113:}
欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|京ICP备11009482号-2  

400 - 818 - 3535 (中国地区咨询电话) | 达索析统(上海)信息技术有限公司北京分公司

京ICP备11009482号-2 | 电话:01065362288

北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼707-709室,邮编:100025

GMT+8, 2019-7-19 20:20 , Processed in 0.235751 second(s), 45 queries .

Copyright © 2002-2018 Dassault Systèmes - All rights reserved

快速回复 返回顶部 返回列表